Informace pro žadatele o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 v oblasti společensky odpovědných projektů

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1944/ZM1822/32 ze dne 23.03.2022 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 v rámci programu na podporu společensky odpovědných projektů v oblasti sportu realizovaných na území statutárního města Ostravy.

Termín pro podávání žádostí je od 02.05.2022 do 18.05.2022

_________________________________________________________________________________________________

Program na podporu společensky odpovědných projektů

(pro zobrazení programu klikněte zde)

Přílohy programu

Žádost o poskytnutí dotace - před vyplňováním žádostí aktualizujte program 602XML Filler

Čestné prohlášení žadatele k podpoře malého rozsahu - de minimis 

Čestné prohlášení žadatele o neexistenci nedoplatku vůči OSZZ (příloha se předkládá až při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace)

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE   

S účinností od 01.06.2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který má vazbu na stávající zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na základě, kterého poskytují obce, města, kraje atd. peněžní prostředky v rámci Výzev a dotačních Programů.

Dovolujeme si Vás informovat, že osobami, jejichž skuteční majitelé musí být v této evidenci evidováni, jsou vedle obchodních korporací také spolky, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, tj. vyjma osob uvedených v §7 tohoto zákona.

Nově je zde stanovena povinnost pro žadatele o dotaci či návratnou finanční pomoc přiložit k žádosti údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě „Úplného výpisu z evidence skutečných majitelů“.

Žádáme Vás, abyste zápis do evidence skutečných majitelů provedli co nejdříve v případě, že se Vás tato povinnost týká.

Zápis do evidence skutečných majitelů provádí notář, případně soud – tj. rejstříkový (krajský) soud, v jehož obvodu máte evidováno sídlo. V případě pobočného spolku je pak příslušný krajský soud, v jehož obvodu má evidováno sídlo hlavní spolek.

Jakmile tento zápis provedete, získáte „Úplný výpis z evidence skutečných majitelů“ prostřednictvím veřejného portálu: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.

Při zpracování žádosti o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO budete systémem vyzváni k přiložení výše uvedeného výpisu.

Kontaktní osoby 

Lucie Potschová 599 442 287, 725 929 056

 lpotschova@ostrava.cz

 

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler + Manual

Technická podpora

  • E-mail              helpdesk.dotace@ostrava.cz
  • Servicedesk     T: 599 445 555
  • Call centrum    T: 844 121 314 (kontakt pouze pro nahlášení problému, bez okamžitého řešení)

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)

Jak dotaci vyúčtovat