Oddělení školství

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
Spadá pod:

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

Řeší:

Oddělení školství v návaznosti na platnou legislativu vykonává státní správu a samosprávu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

  • sleduje v souladu se závaznými metodikami rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovanými obcemi plnění závazných ukazatelů i realizaci dohodnutých opatření 
  • podává krajskému úřadu návrhy na úpravy rozpočtu přímých výdajů jednotlivých příspěvkových organizací v průběhu kalendářního roku
  • zpracovává dle aktuálních změn na jednotlivých městských obvodech návrhy na obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech mateřských a základních škol
  • shromažďuje a analyzuje údaje v oblasti školství, eviduje kapacity mateřských a základních škol na území města      Ostravy, spravuje portál předškolního vzdělávání
  • zajišťuje činnosti spojené s koncepcí a rozvojem vzdělávání včetně realizace projektů financovaných z externích zdrojů
  • vypisuje dotační řízení, metodicky řídí a zpracovává žádosti pro získání dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na činnosti v oblasti školství a předkládá je voleným orgánům města Ostravy
  • provádí kontrolu čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků
  • vykonává kontrolu výkonu samostatné působnosti svěřenou orgánům městským obvodů
  • připravuje a zpracovává k problematice školství potřebná stanoviska, návrhy, vyjádření a zpracovává materiály pro poradní a volené orgány města Ostravy
  • spolupracuje se státními orgány, městskými obvody, občany a neziskovými organizacemi v oblasti vzdělávání

Strategie vzdělávání města Ostravy 2030

Analýza potřeb mladých lidí ve věku 15 až 30 let ve městě Ostrava

Seznam škol a školských zařízení zřízených městskými obvody a městem

Střediska volného času 

Organizace školního roku 2023/2024

Dotační programy

Naše projekty

Více aktuálních informací na www.talentova.cz