Zpráva o uplatňování Územního plánu Velká Polom

Zpráva o uplatňování ÚP Velká Polom

Zpráva o uplatňování Územního plánu Velká Polom

 

Návrh zprávy projednaný a upravený na základě ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, za období 3/2012 – 3/2016.

Do zprávy o uplatňování Územního plánu Velká Polom lze nahlédnout zde.