Návrh na změnu schválené územně plánovací dokumentace

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Návrh na změnu schválené územně plánovací dokumentace

 2. Základní informace k životní situaci

  Územním plánem (dále jen ÚP) vydaným Zastupitelstvem města Ostravy je stanovena základní koncepce rozvoje území města Ostravy s ohledem na jeho hodnoty a podmínky. Je stanoveno plošné a prostorového uspořádání území (urbanistická koncepce), uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury. ÚP nově vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (plochy přestavby), dále vymezuje plochy pro veřejně prospěšné stavby a pro veřejně prospěšná opatření, plochy územních rezerv a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

  ÚP vymezuje plochy a koridory, ve kterých je podmínkou pro vydání územního rozhodnutí zpracování územní studie, která v řešené ploše upřesní podmínky pro využití pozemků a umístění a prostorové uspořádání staveb s ohledem na ochranu hodnot a charakter území.

  ÚP je na základě změn podmínek v území aktualizován jeho změnou.

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Návrhy na změny ÚP mohou podávat: Zastupitelstvo města  Ostravy (z vlastního podnětu), orgány veřejné správy, občan obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, oprávněný investor (správce nebo provozovatel veřejné technické infrastruktury).

   

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro zahájení pořizování změny ÚP je podání úplného návrhu na pořízení změny ÚP a kladné rozhodnutí o jejím pořízení Zastupitelstvem města. Návrh změny ÚP je nutno podat na formuláři (viz bod 9), ve kterém musí být vyplněny údaje dle § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon).

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemného návrhu na změnu ÚP na odbor územního plánování a stavebního řádu (ÚPaSŘ) Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava.

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Pouze na odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.

   

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Žádosti shromažďuje a potřebné informace podává Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územní koncepce. Informace je možno získat na sekretariátu odboru (tel. 599 443 182).

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Přílohy k návrhu na změnu ÚP (Viz bod 11).

   

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Ustanovení § 45 odst. 4, stavebního zákona umožňuje podmínit pořízení změny územního plánu, pokud je vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem. O výši poplatku rozhoduje Zastupitelstvo města.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Změna územního plánu musí vytvořit předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území a dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Musí proto projít složitým procesem zpracování, vyhodnocování a projednávání, jehož délku nelze taxativně stanovit. Dle zkušeností trvá proces pořízení změny cca 3 – 5 let.

   

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Předložené návrhy na změny ÚP, budou projednávány s dotčenými orgány státní správy, zainteresovanými organizacemi, veřejností a zastupitelskými orgány města a městských částí.

   

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žádné  

   

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

   

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  ÚP a jeho změny jsou vydávány formou opatření obecné povahy. Dle ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

   

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nedodržení výše uvedeného postupu při podání návrhu na změnu ÚP má za následek nezahájení pořizování této změny.

   

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Pouze na odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.

   

 22. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Sdělení o možném využití pozemků z hlediska územně plánovací dokumentace.

 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  27.07.2007

 26. Popis byl naposledy aktualizován

  29.05.2020

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace