Návrh na změnu schválené územně plánovací dokumentace

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Návrh na změnu schválené územně plánovací dokumentace

 2. Základní informace k životní situaci

  Územním plánem (dále jen ÚP) vydaným Zastupitelstvem města Ostravy je stanovena základní koncepce rozvoje území města Ostravy s ohledem na jeho hodnoty a podmínky. Je stanoveno plošné a prostorového uspořádání území (urbanistická koncepce), uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury. ÚP nově vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (plochy přestavby), dále vymezuje plochy pro veřejně prospěšné stavby a pro veřejně prospěšná opatření, plochy územních rezerv a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

  ÚP vymezuje plochy a koridory, ve kterých je podmínkou pro vydání územního rozhodnutí zpracování územní studie, která v řešené ploše upřesní podmínky pro využití pozemků a umístění a prostorové uspořádání staveb s ohledem na ochranu hodnot a charakter území.

  ÚP je na základě změn podmínek v území aktualizován jeho změnou.

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Návrhy na změny ÚP mohou podávat: Zastupitelstvo města  Ostravy (z vlastního podnětu), orgány veřejné správy, občan obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, oprávněný investor (správce nebo provozovatel veřejné technické infrastruktury).

   

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro zahájení pořizování změny ÚP je podání úplného návrhu na pořízení změny ÚP a kladné rozhodnutí o jejím pořízení Zastupitelstvem města. Návrh změny ÚP je nutno podat na formuláři (viz bod 9), ve kterém musí být vyplněny údaje dle § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon).

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemného návrhu na změnu ÚP na odbor územního plánování a stavebního řádu (ÚPaSŘ) Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava.

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Pouze na odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.

   

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Přílohy k návrhu na změnu ÚP (Viz bod 11).

   

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Ustanovení § 45 odst. 4, stavebního zákona umožňuje podmínit pořízení změny územního plánu, pokud je vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem. O výši poplatku rozhoduje Zastupitelstvo města.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Změna územního plánu musí vytvořit předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území a dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Musí proto projít složitým procesem zpracování, vyhodnocování a projednávání, jehož délku nelze taxativně stanovit. Dle zkušeností trvá proces pořízení změny cca 3 – 5 let.

   

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Předložené návrhy na změny ÚP, budou projednávány s dotčenými orgány státní správy, zainteresovanými organizacemi, veřejností a zastupitelskými orgány města a městských částí.

   

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žádné  

   

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  29.05.2020

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno