Sociální kurátoři v Ostravě

Sociální kurátoři ve statutárním městě Ostrava

Sociální kurátor je specializovaný pracovník, který se zaměřuje na práci se zletilými osobami a skupinami osob ohroženými sociálním vyloučením. Sociální kurátoři vykonávají činnosti zajišťující pomoc a podporu těmto osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevenci sociálního vyloučení.

 • Sociální kurátoři působí v případě statutárního města Ostrava na jednotlivých úřadech městských obvodů a Magistrátu města Ostravy více viz. seznam sociálních kurátorů. Kromě přímé práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením, zajišťují koordinační činnosti v oblasti sociálních služeb určených pro tuto cílovou skupinu.

  Cílová skupina sociálního kurátora:

  • osoba, která je propuštěna z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo
  • osoba, která je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické nemocnice nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti nebo 
  • osoba, která je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo pěstounské péče po dosažení zletilosti, resp. v 19 letech nebo
  • osoba, která nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší nebo
  • osoba, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

   

  V rámci své pracovní náplně může sociální kurátor např.:

  • kontaktovat klienty ve věznicích, ve školských zařízeních, v léčebnách, nouzových noclehárnách a dalších zařízeních poskytujících sociální služby a společně s odborníky těchto zařízení připravuje plynulý přechod klienta do života
  • poskytovat poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva (např. dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením)
  • vyjednávat v zájmu klientů, je-li k tomu zmocněn, především záležitosti spojené s ubytováním, zaměstnáním, zdravotním a materiálním zabezpečením po návratu do běžného života
  • na požádání poskytovat klientům asistenci
  • spolupracovat s rodinami klientů
  • spolupracovat se školskými zařízeními, soudy, Policií ČR, Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, městskou policií, zdravotnickými zařízeními, samosprávnými úřady a nestátními neziskovými organizacemi

Další odkazy