Agenda terénní sociální práce

Agenda sociálně-právní ochrany dětí pro občany s trvalým nebo faktickým pobytem v širším správním obvodu Statutárního města Ostravy.

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte.

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména:

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu

 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině

Cílová skupina

 • rodiny s dětmi do 18-ti let věku, jejichž funkce je jakkoliv narušena (úmrtí rodičů nebo dítěte, neplnění rodičovské zodpovědnosti, nevykonávání nebo zneužívání práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, vztahové problémy mezi členy rodiny, výchovné problémy dítěte apod.)
 • rodiny se zdravotně hendikepovaným dítětem
 • těhotné dívky
 • dítě, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen (špatná či nedostatečná péče rodičů, opakované útěky od rodičů, zanedbávání povinné školní docházky, nabádání rodičem k páchání trestné činnosti, dítě jako oběť trestné činnosti, požívání alkoholu a jiných návykových látek
 • dítě ohrožené domácím násilím mezi rodiči nebo jinými osobami
 • dítě ohrožené násilím na své osobě rodiči, příbuznými nebo jinými osobami odpovědnými za jeho výchovu

Kdo se na nás může obrátit?

 • těhotné dívky
 • rodiče dítěte do 18-ti let věku
 • rodiče, kteří pečují o zdravotně postižené dítě do 18-ti let věku
 • dítě do 18-ti let věku,
  a) které má trvalý pobyt na území ČR
  b) které nemá trvalý pobyt na území ČR, ale pobývá zde v doprovodu rodičů či bez rodičů (zákonných zástupců)
  Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.
  Dítě, které je schopné formulovat své vlastní názory má právo tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho týkají.
 • každý, kdo chce orgán sociálně-právní ochrany dětí upozornit na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti - oznamovateli je zajištěna anonymita.

Vymezení činnosti

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu (např. výkon opatrovnictví dítěte v soudním řízení)
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění (např. výkon funkce majetkového opatrovníka)
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny (např. zprostředkování psychologického poradenství, mediace a dalších odborných služeb)
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině
 • zajištění psychologického poradenství
 • poskytování sociálně-právního poradenství
 • preventivní činnost
 • metodická a kontrolní činnost směrem k pracovníkům sociálně-právní ochrany dětí ostravských úřadů městských obvodů
 • sledování ústavní a ochranné výchovy
 • pomoc při péči a sledování dítěte, které je svěřeno do péči jiné fyzické osoby než-li rodiče
 • pomoc obětem trestné činnosti a domácího násilí

Spolupracující instituce a subjekty

Zákonný rámec

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 135/2006 Sb., o změně zákonů v oblasti ochrany před domácím násilím (účinnost od 1.1.2007)
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví mládeže, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních