Agenda péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost

Agenda péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost je poskytována:

  • dětem žijícím v pěstounské a poručenské péči na území města Ostravy a v širším správním obvodu statutárního města Ostravy,
  • dětem a jejich biologickým rodinám s trvalým nebo faktickým pobytem v širším správním obvodu statutárního města Ostravy,
  • zastupování mladistvých, proti kterým je vedeno trestní řízení a nemají na území ČR povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt, ani nejsou oprávnění podle ust. § 87 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, trvale pobývat na území ČR, příp. podali návrh na zahájení řízení o udělení azylu. 

Agenda je zajišťována kurátory pro děti a mládež. Tito pracují s nezletilými dětmi a mladistvými, kteří mají výchovné problémy, dostávají se do rozporu se zákonem, páchají protiprávní činnost, opakovaně páchají přestupky, požívají alkohol a návykové látky, jsou ohroženi závislostí, živí se prostitucí nebo opakovaně utíkají od rodičů apod.

Agenda zahrnuje také provozování informačního systému - Systém včasné intervence ”SVI” a koordinaci činnosti „Týmu pro mládež“.

Cílová skupina klientů (kdo se na nás může obrátit):

  • děti do 15-ti let, které se dopustily činu jinak trestného či přestupku,
  • mladiství (15-18 let), u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo kteří se dopustili přestupku,
  • děti a mladiství s výchovnými problémy, problémy ve škole či v rodině,
  • rodiče těchto dětí,
  • školská zařízení, výchovní poradci.