Agenda náhradní rodinné péče

Agenda zprostředkování osvojení a pěstounské péče pro občany s trvalým nebo faktickým pobytem v Ostravě a v širším správním obvodu statutárního města Ostravy.

Náhradní rodinná péče - forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno ”náhradními” rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Tou je u nás zejména osvojení a pěstounská péče.

Smyslem náhradní rodinné péče je poskytnout domov a rodinu dítěti, které se ocitlo bez vlastní rodiny. Toto řešení je buď dlouhodobé nebo se může jednat o zprostředkování pěstounské péče na přechodnou dobu.

Cílová skupina

  • děti, které se ocitly bez ochrany vlastních rodičů
  • občané, kteří se rozhodli stát se osvojiteli nebo pěstouny

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče spočívá:

 • ve vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení
 • ve vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. Hledáme rodiny nebo jednotlivce, jež jsou ochotni a schopni přijmout dítě jiných biologických rodičů a přijmout dítě takové jaké je.

Osvojení nebo pěstounská péče v České republice a osvojení dětí z ciziny do České republiky se zprostředkuje jen na žádost fyzické osoby, která má na území ČR trvalý pobyt nebo cizince, který má na území ČR povolen trvalý pobyt nebo je hlášen k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů.

Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu obsahuje:

 • občan ČR – doklad o státním občanství
 • Cizinec – doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního právní předpisu upravujícího pobyt cizinců na území ČR
 • Občan ČR – opis z evidence Rejstříku trestů – vyžádá obecní úřad s rozšířenou působností
 • Cizinec – doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů vydaný ve státech, ve kterých se žadatel zdržoval nepřetržitě déle než 3 měsíce v době od dovršení patnáctého roku věku do podání žádosti – doloží žadatel
 • zpráva o zdravotním stavu praktického lékaře předložena žadatelem (tiskopis bude předán s žádostí)
 • dotazník obsahující osobní údaje žadatele, údaje o ekonomických a sociálních poměrech, údaje o osobách žijících v domácnosti žadatele, představy o dítěti,
 • fotografie žadatelů
 • oddací list

Vymezení činnosti

 • přijímání a zpracování žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu
 • sledování vývoje dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodiče
 • poskytování sociálně-právního poradenství
 • preventivní činnost
 • metodická a kontrolní činnost směrem k pracovníkům sociálně-právní ochrany dětí ostravských úřadů městských obvodů
 • sledování ústavní a ochranné výchovy

Spolupracující instituce a subjekty

Zákonný rámec

  • Ústava České republiky
  • Listina základních práv a svobod
  • Úmluva o právech dítěte
  • sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
  • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • zákon č. 135/2006 Sb., o změně zákonů v oblasti ochrany před domácím násilím (platnost od 1.1.2007)
  • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
  • zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů