Informace o poskytování peněžních prostředků v oblasti školství

Důležité informace, odkazy, kontakty

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1520/ZM1822/24 ze dne 23.6.2021 výběrové řízení Programu na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022.

Lhůta pro podání žádosti je od 4.10. 2021 do 15.10.2021. 

Dne 24.09.2021 proběhl v prostorách Magistrátu města Ostravy Seminář k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO pro oblast rozvoje kvality školství a oblast vzdělávání a talentmanagementu. Prezentaci je možné stáhnout ZDE.

POZOR - DŮLEŽITÁ INFORMACE - ZMĚNA!!!

S účinností od 01.06.2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který má vazbu na stávající zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na základě, kterého poskytují obce, města, kraje atd. peněžní prostředky v rámci Výzev a dotačních Programů.
Dovolujeme si Vás informovat, že osobami, jejichž skuteční majitelé musí být v této evidenci evidováni, jsou vedle obchodních korporací také spolky, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, tj. vyjma osob uvedených v §7 tohoto zákona.
Nově je zde stanovena povinnost pro žadatele o dotaci či návratnou finanční pomoc přiložit k žádosti údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě „Úplného výpisu z evidence skutečných majitelů“.
Žádáme Vás, abyste zápis do evidence skutečných majitelů provedli co nejdříve v případě, že se Vás tato povinnost týká.
Zápis do evidence skutečných majitelů provádí notář, případně soud – tj. rejstříkový (krajský) soud, v jehož obvodu máte evidováno sídlo. V případě pobočného spolku je pak příslušný krajský soud, v jehož obvodu má evidováno sídlo hlavní spolek.
Jakmile tento zápis provedete, získáte „Úplný výpis z evidence skutečných majitelů“ prostřednictvím veřejného portálu: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.
Při zpracování žádosti o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO budete systémem vyzváni k přiložení výše uvedeného výpisu.

Finanční vypořádání poskytnuté dotace/příspěvku

 

Kontaktní osoba

Ing. Marta Chylová

599  443 203

mchylova@ostrava.cz

 

 Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler

 

Technická podpora

E-mail helpdesk.dotace@ostrava.cz
Telefon 599 445 555

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)

http://www.czechinvest.org/verejna-podpora

http://www.compet.cz/verejna-podpora/registr-de-minimis/