Informace pro žadatele o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 v oblasti tělovýchovy a sportu

Důležité informace, odkazy, kontakty

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1517/ZM1822/24 ze dne 23.6.2021 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 v oblasti Tělovýchova a sport

Termín pro podávání žádostí je od 27.9. do 8.10.2021!


Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2022 

(pro zobrazení programu klikněte zde)

Přílohy programu

 

POZOR - DŮLEŽITÁ INFORMACE - ZMĚNA!!!

 

S účinností od 01.06.2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který má vazbu na stávající zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na základě, kterého poskytují obce, města, kraje atd. peněžní prostředky v rámci Výzev a dotačních Programů.

Dovolujeme si Vás informovat, že osobami, jejichž skuteční majitelé musí být v této evidenci evidováni, jsou vedle obchodních korporací také spolky, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, tj. vyjma osob uvedených v §7 tohoto zákona.

Nově je zde stanovena povinnost pro žadatele o dotaci či návratnou finanční pomoc přiložit k žádosti údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě „Úplného výpisu z evidence skutečných majitelů“.

Žádáme Vás, abyste zápis do evidence skutečných majitelů provedli co nejdříve v případě, že se Vás tato povinnost týká.

Zápis do evidence skutečných majitelů provádí notář, případně soud – tj. rejstříkový (krajský) soud, v jehož obvodu máte evidováno sídlo. V případě pobočného spolku je pak příslušný krajský soud, v jehož obvodu má evidováno sídlo hlavní spolek.

Jakmile tento zápis provedete, získáte „Úplný výpis z evidence skutečných majitelů“ prostřednictvím veřejného portálu: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.

Při zpracování žádosti o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO budete systémem vyzváni k přiložení výše uvedeného výpisu.

 

 Kontaktní osoby

Ing. Barbora Bortelová

599 443 457, 722 970 824

bbortelova@ostrava.cz
Bc. Martina Tisoňová 599 442 433, 731 421 870

mtisonova@ostrava.cz

Lucie Potschová 599 442 287, 725 929 056

 lpotschova@ostrava.cz

Jak dotaci vyúčtovat

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler + Manual

Technická podpora

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)