Informace pro žadatele o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 na podporu významných sportovních akcí

Důležité informace, odkazy, kontakty

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1517/ZM1822/24 ze dne 23.6.2021 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 na podporu významných sportovních akcí 

Termín pro podávání žádostí je od 27.9. do 8.10.2021!


Program na podporu významných sportovních akcí na území statutárního města Ostravy v roce 2022 

(pro zobrazení programu klikněte zde)

Přílohy programu

 

POZOR - DŮLEŽITÁ INFORMACE - ZMĚNA!!! 

S účinností od 01.06.2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který má vazbu na stávající zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na základě, kterého poskytují obce, města, kraje atd. peněžní prostředky v rámci Výzev a dotačních Programů.

Dovolujeme si Vás informovat, že osobami, jejichž skuteční majitelé musí být v této evidenci evidováni, jsou vedle obchodních korporací také spolky, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, tj. vyjma osob uvedených v §7 tohoto zákona.

Nově je zde stanovena povinnost pro žadatele o dotaci či návratnou finanční pomoc přiložit k žádosti údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě „Úplného výpisu z evidence skutečných majitelů“. 

Žádáme Vás, abyste zápis do evidence skutečných majitelů provedli co nejdříve v případě, že se Vás tato povinnost týká.

Zápis do evidence skutečných majitelů provádí notář, případně soud – tj. rejstříkový (krajský) soud, v jehož obvodu máte evidováno sídlo. V případě pobočného spolku je pak příslušný krajský soud, v jehož obvodu má evidováno sídlo hlavní spolek.

Jakmile tento zápis provedete, získáte „Úplný výpis z evidence skutečných majitelů“ prostřednictvím veřejného portálu: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

Při zpracování žádosti o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO budete systémem vyzváni k přiložení výše uvedeného výpisu.

 

 Kontaktní osoby

Bc. Martina Tisoňová

599 442 433, 731 421 870

mtisonova@ostrava.cz
Ing. Barbora Bortelová

599 443 457, 722 970 824

bbortelova@ostrava.cz

Jak dotaci vyúčtovat

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler + Manual

Technická podpora

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)