Rating

Aktualizace hodnocení statutárního města Ostravy ratingovou agenturou Moody´s - červen 2024: Aa3/stabilní

Ratingové hodnocení určuje ekonomickou kvalitu daného subjektu, jeho schopnost splácet všechny své závazky včas a v plné výši. Provádějí ho nezávislé ratingové agentury, které své závěrečné hodnocení vyjadřují formou ratingové známky z příslušné ratingové stupnice. Při udělení dlouhodobého ratingu dochází i k přidělení výhledu, který určuje směr, kterým se pravděpodobně bude ubírat rating, zpravidla ve střednědobém horizontu. Hodnota ratingu může ovlivnit ceny zdrojů (dluhopisy, směnky, úvěry), za které je daný subjekt může získat na finančních trzích.

 

Hodnocení úvěrové spolehlivosti města Ostravy je realizováno od roku 1996. V průběhu let bylo město Ostrava hodnoceno dvěma nezávislými globálními ratingovými agenturami Moody´s a Standard & Poor´s. V současné době je město Ostrava hodnoceno ratingovou agenturou Moody´s.

 

Historicky je statutární město Ostrava hodnoceno agenturou Moody´s od roku 1997. V roce 1997 – 2001 proběhl nejprve rating na dluhové cenné papíry, od roku 2002 začal rating emitenta. Udělená ratingová známka zaznamenala v průběhu let vývoj, který měl vzestupnou tendenci, tzn. od známky Baa1 se město propracovalo zatím k nejvyšší známce Aa3 (viz tabulka).

Tab. Vývoj ratingové hodnocení města Ostravy v letech 2002 - 2024

rok

2002

2003 - 2005

2006 - 2015

2016

2017

2018

2019

květen

2019

říjen

rating

Baa1

A3

A2

A2

A1

A1

A1

Aa3

výhled

-

stabilní

stabilní

pozitivní

stabilní

pozitivní

pozitivní

 stabilní

rok

2020 - 2021

2022

červen

2022

srpen

2023

červen

2023

prosinec

2024

rating

Aa3

Aa3

Aa3

Aa3

Aa3 

Aa3

výhled

stabilní

stabilní

negativní

negativní

stabilní 

stabilní

Agentura Moody´s potvrdila v červnu 2024 městu Ostravě stávající ratingovou známku Aa3 s výhledem stabilním na základě podrobného prověření hospodaření města za uplynulý rok, jeho stávající finanční situace, finančního výhledu a s přihlédnutím k enviromentálním, sociálním a vládním rizikům.

 

Potvrzení ratingu na úrovni Aa3 zohledňuje u města Ostravy:

₋         solidní provozní hospodaření těžící i ze systému přerozdělování sdílených daní,

₋         dostatečnou likviditu, která plně kryje zadlužení města,

₋         klesající zadlužení v letech 2024 - 2025,

₋         pokles počtu obyvatel, opatření města pro zvýšení jeho atraktivity, která se projeví v delším časovém horizontu,

₋         investiční potřeby, které mohou v budoucnu negativně ovlivnit dosavadní dobré finanční výsledky města.

 

Výhled ratingu je stabilní – odráží schopnost města udržet si solidní úroveň provozního hospodaření, silnou likviditu a nízkou až střední míru zadlužení i ve střednědobém horizontu.

Město Ostrava tak dosáhlo nejvyšší možné ratingové hodnocení, které je shodné s ratingovým hodnocením České republiky (Aa3 s výhledem stabilním). Stejné hodnocení dosáhlo město Praha a Brno, což vyplývá z aktuálně zveřejněných ratingových hodnocení na webových stránkách agentury Moody´s.

Tab. Ratingové hodnocení vybraných subjektů

subjekt

rating dle Moody´s

Praha

Aa3/stabilní

Brno

Aa3/stabilní

Ostrava

Aa3/stabilní

Moravskoslezský kraj

A1/stabilní

Česká republika

Aa3/stabilní

Zdroj: webové stránky Moody’s / červen 2024

 

Analýza agentury Moody´s - červen 2024