Rating

Aktualizace hodnocení statutárního města Ostravy ratingovou agenturou Moody´s - červen 2018: A1/pozitivní

Ratingové hodnocení určuje ekonomickou kvalitu daného subjektu, jeho schopnost splácet všechny své závazky včas a v plné výši. Provádějí ho nezávislé ratingové agentury, které své závěrečné hodnocení vyjadřují formou ratingové známky z příslušné ratingové stupnice. Při udělení dlouhodobého ratingu dochází i k přidělení výhledu, který určuje směr, kterým se pravděpodobně bude ubírat rating, zpravidla ve střednědobém horizontu. Hodnota ratingu může ovlivnit ceny zdrojů (dluhopisy, směnky, úvěry), za které je daný subjekt může získat na finančních trzích.

Hodnocení úvěrové spolehlivosti města Ostravy je realizováno od roku 1996. V průběhu let bylo město Ostrava hodnoceno dvěma nezávislými globálními ratingovými agenturami Moody´s a Standard & Poor´s.  V současné době je město Ostrava hodnoceno ratingovou agenturou Moody´s.

Historicky je statutární město Ostrava hodnoceno agenturou Moody´s od roku 1997. V roce 1997 – 2001 proběhl nejprve rating na dluhové cenné papíry, od roku 2002 začal rating emitenta. Udělená ratingová známka zaznamenala v průběhu let vývoj, který měl vzestupnou tendenci, tzn. od známky Baa1 se město propracovalo zatím k nejvyšší známce A1 (viz tabulka).

Tab. Vývoj ratingové hodnocení města Ostravy v letech 2002 - 2018

rok

2002

2003   -2005

2006-2007

2008 - 2015

2016

2017

2018

rating

Baa1

A3

A2

A2

A2

A1

A1

výhled

-

stabilní

stabilní

stabilní

pozitivní

stabilní

pozitivní

Známku A1 získalo město Ostrava již v červnu minulého roku s výhledem stabilním. Letos v dubnu změnila agentura Moody´s výhled města Ostravy ze stabilního na pozitivní. K tomuto kroku přistoupila poté, kdy zvýšila výhled ratingu státních dluhopisů České republiky ze stabilního na pozitivní a zohlednila silné institucionální, makroekonomické a finanční vazby mezi samosprávou a národní vládou. Město Ostrava tak dosáhlo stejné ratingové hodnocení, jaké udělila agentura Moody´s České republice, Praze a Brnu, což vyplývá z aktuálně zveřejněných ratingových hodnocení na webových stránkách agentury Moody´s (viz tabulka).

Tab. Ratingové hodnocení měst nejblíže k ratingu města Ostravy a ČR

Město

Rating dle Moody´s

Praha

A1/ pozitivní

Brno

A1/pozitivní

Ostrava

A1/pozitivní

Moravskoslezský kraj

A2/pozitivní

Česká republika

A1/pozitivní

Zdroj: www.moodys.com/31.7.2018

Ratingové hodnocení udělila agentura Moody´s městu Ostravě na základě podrobného prověření hospodaření města za uplynulý rok, jeho stávající finanční situace a finančního výhledu v kontextu s ekonomickými, politickými, demografickými aj. podmínkami.

Udělená ratingová známka A1 potvrdila, že město Ostrava má ekonomickou a finanční stabilitu a rovněž vysokou spolehlivost při splácení svých závazků.

Potvrzení ratingu A1 odráží u města Ostravy:

₋         solidní provozní výsledky podpořené růstem daňových příjmů a přísnou kontrolou výdajů, stanovené  poměrem hrubé provozní bilance k provozním příjmům,

₋ vysoké finanční přebytky dosažené v posledních dvou letech, které posílily hotovostní rezervy města,

₋         klesající trend zadluženosti díky konzervativnímu plánu kapitálových výdajů,  k 31.12.2017 klesl dluh města Ostravy na 25,2 % běžných příjmů, což je hranice pod průměrem za města v ČR a je poměrně nízká i v mezinárodním srovnání.

V roce 2017 vykázalo město Ostrava solidní hrubý provozní výsledek ve výši 22,3 % běžných příjmů. To odpovídá průměru za města v ČR. Ve srovnání s rokem 2016, kdy činil 26 %, došlo sice k mírnému poklesu, ale je pořád poměrně vysoký v porovnání s výsledky za rok 2013 – 2014, kdy dosahoval průměrně výše 14,6 %.

Vysoké finanční přebytky dosažené v posledních dvou letech výrazně posílily hotovostní rezervy města. Ke konci roku 2017 dosáhly hodnoty 28,9 % běžných příjmů oproti 27,1 % v roce 2016. V návaznosti na to zůstává dluhová služba města Ostravy, která v roce 2017 představuje 5 % provozních příjmů, velmi dobře zvladatelná.

Silné provozní výsledky, zvýšení hotovostních rezerv a umírněné kapitálové výdaje by měly vést ve střednědobém výhledu k dalšímu poklesu zadluženosti města. Ke konci roku 2017 klesl přímý a nepřímý dluh města na 25,2 % běžných příjmů z 31,2 % v roce 2016. Ke konci roku 2018 by se měl dostat k hranici 20 % běžných příjmů, což je pod průměrem za města v ČR a většinu měst s ratingem A1. Přímý dluh města má od roku 2013 klesající tendenci (viz tabulka).

Tab. Vývoj přímého dluhu města Ostravy v letech 2013 - 2017

 

2013

2014

2015

2016

2017

 Přímý dluh v mil. Kč

6 604

3 781

3 433

3 033

2 582

Vývoj kapitálových výdajů města Ostravy v letech 2013 – 2017 je zachycen v níže uvedené tabulce. Vyšší kapitálové výdaje v letech 2013 – 2014 byly způsobeny tím, že město přijalo úvěrové zdroje z Evropské investiční banky a finanční zdroje z dotačních titulů. V roce 2015 a 2016 již dochází k poslednímu dočerpání uvedených externích zdrojů a postupnému ukončení projektů. V roce 2017 je opět patrný nárůst kapitálových výdajů, které jsou však kryty převážně vlastními zdroji města, které si město vytvořilo dosažením solidních výsledků hospodaření.  Tento mírný nárůst odráží i ukazatel kapitálových výdajů k celkovým výdajům města, který pro rok 2017 představuje 18,2 % a pro rok 2016 představuje 17,2 %.

Tab. Kapitálové výdaje města Ostravy v letech 2013 - 2017

 

2013

2014

2015

2016

2017

Celkem

Kapitálové výdaje v mil. Kč

3 255

2 839

2 139

1 433

1 688

11 354

 

Analýza agentury Moody´s - CZ 2018