Navigace

Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci

 2. Základní informace k životní situaci

  Na dálnici, silnici a místní komunikaci lze umístit pevnou překážku pouze na základě povolení silničního správního úřadu. Za pevnou překážku se nepovažují dopravní značky a dopravní zařízení kromě zábradlí, zrcadel a hlásek. Povolení lze vydat pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a žadatel o povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatření.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba, která hodlá na pozemní komunikaci umístit pevnou překážku.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění veškerých požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Obraťte se na silniční správní úřad.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na které má být pevná překážka umístěna. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava) a pro místní komunikace pověřený obecní úřad (úřad městského obvodu).

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Na úřadě předložte:

  • žádost o povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci,
  • situaci s vyznačením polohy a rozměrů pevné překážky,
  • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby),
  • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají podnikající fyzické osoby),
  • k vydání rozhodnutí o povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci je třeba souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky; pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky vyžádá.

   

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Pokud se jedná o jednoduchou věc, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případecha v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení o povolení umístění pevné překážky na pozemní komunikaci je kromě žadatele také:

  • vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace,
  • příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky. 
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žadatel je povinen na svůj náklad zajistit všechna potřebná opatření vyvolaná umístěním dotyčné pevné překážky na pozemní komunikaci.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

  Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

 16. Jaké jsou související předpisy

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád  

 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Umístění pevné překážky na dálnici, silnici nebo místní komunikaci bez povolení silničního správního úřadu fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 300 000 Kč. Umístění pevné překážky na dálnici, silnici nebo místní komunikaci bez povolení silničního správního úřadu a neodstranění pevné překážky z pozemní komunikace ve lhůtě stanovené rozhodnutím silničního správního úřadu právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně

  Další informace lze získat na odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Povolení uzavírky pozemní komunikace.
  Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu).
  Připojení komunikace na jinou pozemní komunikaci (zřízení křižovatky).
  Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci
  Návrh na změnu dopravního značení

 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  28.02.2017

 26. Popis byl naposledy aktualizován

  19.04.2021

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace