Vyvlastnění

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vyvlastnění

 2. Základní informace k životní situaci

  Vyvlastněním se rozumí:

  • odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem,
  • poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě,
  • zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli.

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem (vyvlastnitel) může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

   

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  • vyvlastnění je přípustné jen pro účel stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného,
  • pro určitý záměr lze vyvlastnit jen jestliže je v souladu s cíli a úkoly územního plánování,
  • vyvlastnění lze podle něj provést jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem, přičemž veřejný zájem na vyvlastnění musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení,
  • vyvlastnitel má za povinnost seznámit vyvlastňovaného nejméně 6 měsíců předem se záměrem, pro který má být vyvlastnění provedeno, toto platí v případě, že se obě strany nedohodly na získání potřebných práv k uskutečnění záměru,
  • vyvlastnění je přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 dnů uzavřít s vyvlastňovaným smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění stanoveného zákonem.

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti vyvlastnitele včetně náležitostí uvedených v § 18 zákona č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění). 

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní – vyvlastňovací úřad pro:

  • území města Ostravy,
  • obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.

   

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  S konkrétními pracovníky uvedenými v kontaktním seznamu oddělení stavebně správního.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti. 

   

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  5.000,- Kč za vydání rozhodnutí o vyvlastnění. Hradí se dle výzvy a pokynů vyvlastňovacího úřadu.

   

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád činí lhůta pro vydání rozhodnutí 60 dnů od zahájení řízení. 

   

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Ten o jehož právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech má být v řízení jednáno nebo jehož práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčeny dle § 17 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě

   

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí o vyvlastnění může podat účastník řízení odvolání v 15-ti denní lhůtě ode dne doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury prostřednictvím odboru stavebně správního Magistrátu města Ostravy. Počet vyhotovení odvolání musí být shodný s počtem účastníků řízení uvedených v rozhodnutí o vyvlastnění. Odvolání se podává běžnou formou dopisu, ve kterém by měly být základní údaje tj. kdo odvolání podává, proti kterému rozhodnutí (číslo rozhodnutí, datum vydání, číslo jednací) a z obsahu musí být zřejmý důvod odvolání. Postup se řídí § 81 až § 93 správního řádu.
  V rámci mimořádných opravných prostředků lze:

  • podat podnět na přezkoumání pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění. Podnět k němu podává účastník řízení nebo ten, kdo se domnívá, že rozhodnutí vydané správním orgánem je v rozporu s právními předpisy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci. Postup se řídí § 94 až § 99 správního řádu.
  • podat žádost o obnovu řízení, v němž bylo pravomocně rozhodnuto. Řízení o obnově se vede buď k žádosti účastníka řízení nebo z úřední moci, jestliže nastaly důvody vyjmenované v § 100 odst. 1 správního řádu. V řízení postupuje správní orgán podle ustanovení § 100 a 102 správního řádu. V první fázi správní orgán rozhoduje o tom, zda obnovu řízení povolí, resp. nařídí. Je-li obnova povolena (nařízena), je vedeno nové řízení. Novým rozhodnutím se původní rozhodnutí ruší.


  Dále zákon zabezpečuje, aby celý proces vyvlastňování mohl být přezkoumán v soudním řízení. Žaloba, kterou účastník řízení požaduje, aby výrok rozhodnutí o náhradě za vyvlastnění byla projednána v občanském soudním řízení, musí být podána ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu; zmeškání této lhůty nelze prominout. Podáním žaloby se odkládá právní moc a vykonatelnost rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu.
  K řízení ve věci vyvlastnění, která má být projednána v občanském soudním řízení, je v prvním stupni příslušný krajský soud.

   

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Zákon striktně upravuje podmínky, za kterých je vyvlastnění zrušeno:
  Nezaplatil-li vyvlastnitel vyvlastňovanému náhradu za vyvlastnění do uplynutí 30 dnů ode dne uplynutí určené lhůty nebo nezahájil-li vyvlastnitel uskutečňování účelu vyvlastnění ve stanovené lhůtě nebo v prodloužené lhůtě, popřípadě bylo-li ještě před uplynutím této lhůty zrušeno nebo pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující využití pozemku nebo stavby pro daný účel, vyvlastňovací úřad na žádost vyvlastňovaného rozhodne, že provedené vyvlastnění se zrušuje.
  Vyvlastňovaný je pak povinen do 1 měsíce od právní moci rozhodnutí vrátit vyvlastniteli do té doby zaplacené náhrady. Pokud bylo vyvlastnění zrušeno, je vyvlastnitel na druhé straně povinen nahradit vyvlastňovanému škodu a jinou újmu, která mu vznikla v souvislosti s vyvlastněním, ledaže by ke škodě nebo jiné újmě došlo i jinak.

   

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  12.11.2016

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno