Vyvlastnění

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vyvlastnění

 2. Základní informace k životní situaci

  Vyvlastněním se rozumí:

  • odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění, stanoveného zvláštním zákonem

   

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem (vyvlastnitel) může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

   

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  • vyvlastnění je přípustné jen pro účel stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného,
  • vyvlastnění lze podle něj provést jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem, přičemž veřejný zájem na vyvlastnění musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení,
  • vyvlastnění je přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 dnů uzavřít s vyvlastňovaným smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění stanoveného zákonem.

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti s náležitostmi uvedenými v § 18 zákona č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů. 

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebně správní je vyvlastňovacím úřadem pro:

  • území města Ostravy,
  • obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.

   

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  S konkrétními pracovníky uvedenými v kontaktním seznamu oddělení stavebně správního.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti. 

   

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Vyvlastnění podléhá správnímu poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek je splatný před vydáním rozhodnutí v dané věci.

   

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Zákon o vyvlastnění speciálně lhůtu pro vydání rozhodnutí neupravuje.

   

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníci vyvlastňovacího řízení jsou stanoveni § 17 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, ve znění pozdějších předpisů.

   

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, ve znění pozdějších předpisů 
  • zákonem. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí o vyvlastnění může podat účastník řízení odvolání v 15-ti denní lhůtě ode dne doručení. Odvolání se podává k Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu, přičemž odvolacím správním orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

   

   

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Oddělení stavebně správní, odboru územního plánování a stavebního řádu, Magistrátu města Ostravy. 

   

 24. Kontaktní osoba

  Mgr. Repta Igor, právník oddělení stavebně správního

 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  19.04.2011

 26. Popis byl naposledy aktualizován

  20.07.2020

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace