Oddělení školství

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Vykonává státní správu a samosprávu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Provádí návrh rozpisu rozpočtu přímých výdajů na kalendářní rok, tj. limitu počtu zaměstnanců, prostředků na platy, ostatních osobních výdajů a ostatních neinvestičních výdajů za mateřské školy, základní školy a školská zařízení a předkládá tento návrh Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v souladu s § 161 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

V souladu se závaznými zásadami a postupy rozpisu finančních prostředků mateřským a základním školám a školským zařízením sleduje plnění rozpočtových ukazatelů i realizaci dohodnutých opatření a podává krajskému úřadu návrh na úpravu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých příspěvkových organizací v průběhu kalendářního roku.

Informace o poskytování účelových dotací a příspěvků v oblasti školství

Informace o školských zařízeních zřizovaných statutárním městem Ostrava.