Zpráva o uplatňování Územního plánu Václavovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Václavovice za období 2014 - 2018

Zpráva byla projednána dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití ustanovení § 47 odst. 1 až 5 stavebního zákona. Obsahově v souladu s ust. § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva o uplatňování územního plánu byla schválena Zastupitelstvem obce Václavovice dne 14.9.2020 usnesením č. 157-160.