Zpráva o uplatňování Územního plánu Olbramice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Olbramice za období 2017 – 2021

Návrh zprávy byl zpracován, projednán a upraven dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ust. § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona. Obsahově v souladu s ust. § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva o uplatňování územního plánu byla schválena Zastupitelstvem obce Olbramice dne 28. 6. 2021 v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. e) a § 55 odst. 1 stavebního zákona.