Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Lhota

Zprávy o uplatňování ÚP Dolní Lhota

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dolní Lhota

za období červen 2015 - červen 2019

Zpráva byla projednána dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití ustanovení § 47 odst. 1 až 5 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).

Zpráva byla schválena v Zastupitelstvu obce Dolní Lhota dne 20.05.2020 usnesením č. 112/8.

Do zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Lhota lze nahlédnout zde

 


Zpráva o uplatňování Územního plánu Dolní Lhota (2011 - 2015) 

Návrh určený k projednání na základě ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, za období 6/2011 – 6/2015.

Do zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Lhota lze nahlédnout zde.