Zprávy o uplatňování Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí

Zprávy o uplatňování ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí

Zpráva o uplatňování Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí (za období 2018 - 2022)

Zpráva byla projednána dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití ustanovení § 47 odst. 1 až 5 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí schválilo Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí dne 19.06.2023 pod č. usnesení 9b/4Z/2023.

Do zprávy o uplatňování Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí lze nahlédnout zde

 


Zpráva o uplatňování Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí (za období 2014 - 2018)

Návrh zprávy projednaný a upravený na základě ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, za období 5/2014 – 4/2018.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí schválilo Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí dne 30.07.2018 pod č. usnesení 1/190718.

Do zprávy o uplatňování Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí lze nahlédnout zde.