Nepříznivá sociální situace - nezaměstnanost, nízký příjem, zdravotní postižení apod.

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nepříznivá sociální situace - nezaměstnanost, nízký příjem, zdravotní postižení apod.

 2. Základní informace k životní situaci

  Nepříznivá sociální situace může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, závislostí např. na návykových látkách, zdravotního postižení, nemoci apod.

  V návaznosti na vzniklou situaci sociální pracovník např.:

  • pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby (např. pečovatelská služba, azylové domy, domovy pro seniory, odlehčovací služby),
  • poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva (např. dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením),
  • poskytuje administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek,
  • poskytuje pomoc při vyřizování osobních dokladů,
  • pomáhá překonávat problémy s hledáním či udržením zaměstnání (např. pomoc při sestavení životopisu, výběru vhodného zaměstnání, hledání vhodné agentury práce),
  • asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností (např. hospodaření s finančními prostředky),
  • pomáhá při řešení finančních problémů (např. doprovod na jednání s věřiteli, sjednávání splátkového kalendáře, pomoc při zajištění kontaktu s exekutory),
  • poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání se specializovanými poradnami (např. poradna při finanční tísni),
  • řeší problémy související  se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení, 
  • poskytuje poradenství pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu vazby.

  Vzhledem k tomu, že komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá a nelze vymezit všechny možné oblasti pomoci sociálního pracovníka, doporučujeme, aby se klienti obrátili na konkrétního zaměstnance s žádostí o informaci, pomoc či spolupráci.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Sociální pracovník se zaměřuje na sociální práci s:

  • osobami se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
  • osobami pečujícími o osoby závislé na péči jiné osoby,
  • osobami, které mají narušenou schopnost právně jednat, osobami omezenými ve svéprávnosti, jejich podpůrci, zástupci či opatrovníky,
  • osobami, které žijí rizikovým způsobem života,
  • osobami, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení,
  • osobami nezaměstnanými a osobami s materiálními problémy,
  • oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí,
  • imigranty,
  • rodinami s dětmi.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěva sociálního pracovníka uvedeného v bodu 9, popřípadě telefonický kontakt.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální práce a metodiky, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, pro správní obvody těchto obcí: Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy

  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

  Oddělení sociální práce a metodiky

  Prokešovo nám. 8

  729 30 Ostrava


  Nevíte si rady, na koho se obrátit?

  Poradí vám na místě prvního kontaktu SOCIOPOINT: Bezplatná linka 800 700 650.

   

  Kancelář

  Sociální pracovník

  Telefon

  Obec

  262

  Mgr. Petr Habram

  599443847

  Čavisov, Dolní Lhota, Vřesina

  262

  599443848 

  Velká Polom, Horní Lhota, Olbramice, Zbyslavice, Josefovice, Vratimov P-Ž, Horní Datyně P-Ž 

  261

  599443852

  Stará ves nad Ondřejnicí, Košatka, Vratimov A-O, Horní Datyně A-O

  262

  599443853

  Šenov A-O

  261

  599443849

  Šenov P-Ž,  Václavovice

  261

  599443850

  Klimkovice

   

   

   

   

    Úřední hodiny

  Pondělí

  8.00 – 17.00

   

  Středa

  8.00 – 17.00

  Čtvrtek

  8.00 – 16.00

   

  (mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy)

   

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Při osobní návštěvě na úřadě průkaz totožnosti. Doložení dalších dokladů se odvíjí od konkrétního řešeného problému.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádný formulář není k dispozici.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Sociální pracovník pracuje s klientem okamžitě, dle individuálních potřeb, popřípadě si domlouvá termíny dalších schůzek na základě dohody s klientem.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Na řešení sociální situace se mohou podílet také rodinní příslušníci, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby či instituce.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Aktivní spolupráce klienta se sociálním pracovníkem. Plnění společně stanovených úkolů tak, by byl naplněn cíl stanovené sociální práce s klientem.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické služby.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Práce sociálního pracovníka obce je vymezena:

  • zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
  • vyhláškou č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  • vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

  Na základě § 63 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a § 93a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnanci obcí zařazeni jako sociální pracovníci oprávněni, na základě souhlasu osob, které se nacházejí v hmotné nouzi, v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženi sociálním vyloučení nebo se v tomto stavu nachází, vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, s cílem vykonávat činnosti sociální práce.

  Sociální pracovník se vždy musí prokázat průkazem sociálního pracovníka, který je vydán příslušným úřadem. V rámci obcí uvedených v bodu 8. je tímto úřadem Magistrát města Ostravy.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Žádné opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce za nedodržení povinností nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  01.11.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno