Sociální pracovníci v Ostravě

Sociální pracovníci ve statutárním městě Ostrava

Sociální pracovník se zaměřuje na práci s osobami, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu nemoci, invalidity, finančních problémů, stáří, nezaměstnanosti, ztráty bydlení apod.

 V rámci své pracovní náplně může sociální pracovník např.:

 • pomáhat při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby (např. pečovatelská služba, azylové domy, domovy pro seniory, odlehčovací služby)
 • poskytovat poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva (např. dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením)
 • poskytovat administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek
 • poskytovat pomoc při vyřizování osobních dokladů
 • pomáhat překonávat problémy s hledáním či udržením zaměstnání (např. pomoc při sestavení životopisu, výběru vhodného zaměstnání, hledání vhodné agentury práce)
 • asistovat při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností (např. hospodaření s finančními prostředky)
 • pomáhat při řešení finančních problémů (např. doprovod na jednání s věřiteli, sjednávání splátkového kalendáře, pomoc při zajištění kontaktu s exekutory)
 • poskytovat kontakty a zprostředkovávat jednání se specializovanými poradnami (např. poradna při finanční tísni)
 • řešit problémy související se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení 

 

Komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá a není možné podat absolutní výčet oblastí pomoci sociálního pracovníka. Sociální pracovníci působí v případě statutárního města Ostrava na jednotlivých úřadech městských obvodů a Magistrátu města Ostravy, více viz. seznam sociálních pracovníků. Kromě přímé práce s klienty, spolupracují s dalšími odborníky.

Základní partneři pro výkon sociální práce

 • Úřad práce ČR (jednotlivá kontaktní pracoviště)
 • orgány sociálně-právní ochrany dětí
 • poskytovatelé sociálních služeb, občanské a právní poradny
 • poskytovatelé zdravotních služeb (praktičtí lékaři, nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných aj.)
 • školy a školská zařízení
 • zařízení volnočasového charakteru a další navazující subjekty (rodinná centra aj.)
 • Vězeňská služba ČR
 • Probační a mediační služba ČR

Další odkazy

 

Realizovat a koordinovat výše uvedené činnosti sociální práce na obecní úrovni ukládá sociálním pracovníkům jako povinnost § 92 a § 93a, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 7, § 63, § 64, § 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.