Žádost o vyjádření k sítím on-line služba UtilityReport

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vyjádření k sítím on-line služba UtilityReport

 2. Základní informace k životní situaci

  Město Ostrava podpořilo nasazení služby UtilityReport, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.

  Důvody  žádosti: (nabídka v aplikaci)

  • Existence sítí
  • Odstranění stavby / terénních úprav / zařízení
  • Ohlášení stavby
  • Povolení hornické činnosti
  • Pozemkové úpravy
  • Spojené územní a stavební řízení
  • Stanovení dobývacího prostoru
  • Stavební řízení / dodatečné stavební povolení
  • Územní řízení k dělení /scelování pozemku
  • Územní řízení k umístění stavby, změně využití území, změně stavby
  • Územní řízení o ochranném pásmu
  • Územní souhlas
  • Veřejnoprávní smlouva
  • Vodoprávní řízení
  • Zemní práce / terénní úpravy nevyžadující ÚR (ÚS)
  • Zjednodušené územní řízení k dělení / scelování pozemků
  • Zjednodušené územní řízení k umístění stavby, změně využití území, změně stavby
  • Zkrácené stavební řízení
  • Změna stavby před dokončením
  • Zpracování projektu / předprojektová příprava
  • Jiné důvody (nákup / prodej nemovitosti, apod.)
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žadatel žádá subjekt o zaslání digitálních dat o technické infrastruktuře. Tato volba je zobrazena pouze u subjektů, které výdej digitálních dat podporují. Upozorňujeme, že seznam síťařů nemusí být kompletní. Rovněž upozorňujeme na ust. § 153 stavebního zákona, dle kterého je stavbyvedoucí povinen před zahájením stavebních prací zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. Služba provede výřez dat ze zájmového území definovaného žadatelem. Žadatel musí vzít na vědomí, že některé subjekty mají výdej dat zpoplatněn (dle ust. § 161 stavebního zákona je vlastník technické infrastruktury oprávněn požadovat na žadateli úhradu nákladů spojených s poskytnutím požadovaných údajů, nejvýše však do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení) a že některé subjekty poskytují data pouze do určité velikosti zájmového území. Pokud jsou digitální data poskytnuta, žadatel je o tom informován e-mailem a může si data stáhnout.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti včetně případných příloh  https://mapy.ostrava.cz/mapove-sluzby/utilityreport/

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Bez dokladů.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  formulář v rámci aplikace UtilityReport

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Někteří správci (subjekty) si mohou účtovat poplatek za vyhotovení vyjádření. Poskytovatel služby existenci a aktuální výši poplatků za zpracování vyjádření neeviduje.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vydání vyjádření subjektem je 30 dnů od obdržení žádosti (dle §161 Stavebního zákona).

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Příslušní správci techn. infrastruktury dle územní působnosti.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Vyjádření o existenci sítí se nevydávají formou správního rozhodnutí, nemají řádný opravný prostředek.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Vydaná data nesmí být předána třetím osobám a mohou být použita výhradně k účelu, ke kterému byla vyžádána. Při prokazatelném zneužití uhradí odběratel náklady, které odpovídají hodnotě předaných dat.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  25.09.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno