Žádost o povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů

 2. Základní informace k životní situaci

  Od povinnosti odděleného soustřeďování odpadů, může původce (tj. právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady) upustit pouze na základě povolení podle ust. § 30 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušného orgánu odpadového hospodářství.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • Žádost jménem právnické osoby podává statutární orgán nebo ten, kdo je k tomu statutárním orgánem zmocněn.
  • Žádost jménem fyzické osoby oprávněné k podnikání podává tato osoba sama anebo každý, kdo prokáže své oprávnění za tuto osobu jednat.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání žádosti o povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů, která musí obsahovat:

  • u právnické osoby – obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo,
  • u fyzické osoby podnikající – jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště,
  • identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
  • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,
  • kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,
  • seznam odpadů podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů), u nichž bude požadováno povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů, odhad množství jednotlivých druhů odpadů za rok, důvod k upuštění, smluvní vztah z provozovatelem zařízení a jeho vyjádření k převzetí směsi odpadů a jejího dalšího využití nebo odstranění.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi (viz bod 6.).

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí , Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

  Ing. Pavlína Bařinová
  specialista pro správní řízení na úseku odpadového hospodářství
  +420599442471 323 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Michal Kozub
  specialista pro správní řízení na úseku odpadového hospodářství
  +420599443326 324 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Jaroslava Malečíková
  specialista pro správní řízení na úseku odpadového hospodářství
  +420599443334 325 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Osobní kontakt není nutný, žádost s předepsanými náležitostmi uvedenými v bodě 6) lze zaslat.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou předepsány.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  1 000,-- Kč, úhradu lze provést buď na pokladně magistrátu (kancelář č. 102) nebo bezhotovostním převodem na základě výzvy k zaplacení správního poplatku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí nebo ty osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Účast na ústním jednání nebo ohledání, pokud je nařízeno. Zpřístupnění nemovitosti.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Magistrátu města Ostravy, odboru životního prostředí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pokuta do výše 10 mil. Kč za neoddělené soustřeďování ostatních odpadů  a 25 mil za neoddělené soustřeďování nebezpečných odpadů bez povolení.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  29.09.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno