Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
Spadá pod:

Bc. Aleš Boháč, MBA

Řeší:

Zajišťuje výkon správních činností na úseku:

I. odpadového hospodářství

 • správní řízení ve věci vydání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů
 • správní řízení ve věci udělení souhlasu s provozem malého zařízení pro úpravu a využití biologicky rozložitelného odpadu
 • přestupková řízení
 • správní řízení ve věci odvolání proti rozhodnutí prvoinstančních orgánů na území SMO
 • projednávání záležitostí ve věci nakládání s nezákonně soustředěným odpadem
 • kontrola dodržování ustanovení právních předpisů a vydaných rozhodnutí, týkající se nakládání s odpady
 • vedení a zpracování evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi
 • závazná stanoviska a vyjádření pro účely územního a stavebního řízení
 • poskytování informací

II. ochrany ovzduší

 • správní řízení o uložení sankce (nápravného opatření)
 • přestupkové řízení
 • závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona č.  201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zveřejňování  informací o podaných žádostech o závazná stanoviska

III. posuzování dalších dokumentů, jako dotčený orgán státní správy  

 • vyjádření v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí
 • vyjádření v rámci procesu vydávání integrovaných povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
 • stanovisko k záměrům staveb, využití území apod.
 • poskytování informací

IV. komunálním

Vyřizuje požadavky na svoz komunálního odpadu

 • Přistavení a odhlášení sběrné nádoby
 • Přiobjednání sběrné nádoby
 • Výměna sběrné nádoby
 • Změna četnosti vývozu nebo typu sběrné nádoby
 • Změna majitele nemovitosti  

Městské části jsou sloučeny do tří obvodů. Jednotlivé obvody mají ve své působnosti zaměstnanci pro výkon samosprávy na úseku nakládání s komunálními odpady.

jméno / obvod

městský obvod / činnost

Obvod 1

Žambochová Jiřina 

 • Hrabová
 • Nová Bělá
 • Stará Bělá
 • Hulváky
 • Moravská Ostrava a Přívoz
 • Nová Ves
 • Ostrava-Jih

Obvod 2

Ing. Kostihová Monika:

 • Krásné Pole
 • Martinov
 • Plesná
 • Polanka
 • Poruba
 • Pustkovec
 • Svinov
 • Třebovice
 • Vítkovice
 • Proskovice
 • Mariánské Hory

Obvod 3

Ing. Szarowská Lenka:

 • Petřkovice
 • Hošťálkovice
 • Lhotka
 • Michálkovice
 • Radvanice a Bartovice
 • Slezská Ostrava

Štěpánek Jiří:

 • provádí kontrolní činnost v oblasti nakládání s komunálními odpady
 • zajištění svozu objemného a nebezpečného odpadu
 • zajištění svozu separovaných složek komunálního odpadu (plast, sklo)
 • zajišťuje likvidaci nepovolených skládek ve spolupráci s městskými obvody
 • vyřizuje stížnosti a petice
 • zajišťuje povinnosti odpadového hospodáře v rámci města Ostravy

 

 

·         správní řízení ve věci vydání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů

·         správní řízení ve věci udělení souhlasu s provozem malého zařízení pro úpravu a využití biologicky rozložitelného odpadu

·         přestupková řízení

·         správní řízení ve věci odvolání proti rozhodnutí prvoinstančních orgánů na území SMO

·         projednávání záležitostí ve věci nakládání s nezákonně soustředěným odpadem

·         kontrola dodržování ustanovení právních předpisů a vydaných rozhodnutí, týkající se nakládání s odpady

·         vedení a zpracování evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi

·         závazná stanoviska a vyjádření pro účely územního a stavebního řízení

·         poskytování informací

 

Kontakty

Ing. Gabriela Babincová
vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší