Strategický plán rozvoje systému zeleně na území města Ostravy

Strategický plán rozvoje systému zeleně na území města Ostravy definuje prostorové vztahy mezi hodnocenými plochami v návaznosti na krajinu, lesy, plochy po těžbě či průmyslu

Strategický plán rozvoje systému zeleně na území města Ostravy (dále jen "Strategický plán") definuje prostorové vztahy mezi hodnocenými plochami v návaznosti na krajinu, lesy, plochy po těžbě či průmyslu. Návrh systému zeleňe se opírá o skladebné prvky:

  • Základní polochy: Základní skladebná jednotka s definovanou funkcí - objekty zeleně (parky, nábřeží, zeleň obytných souborů, apod.)
  • Rozvojové osy zeleně: Soustava rozvojových ose se opírá o významné (zpravidla historicky vyvinuté) vegetační objekty městských částí, které navazují na krajinné stuktury v širším zájmovém území města. Vytváří prostorově a funkčně spojitý systém, budovaný vzájemnými vazbami jednotlivých ploch.
  • Rozvojové uzly: Rozvojové uzly jsou místy, která jsou zváště významná z hlediska prostorových souvislostí systému zeleně, představující významná rozvojová území, v kterých se často kříží rozvojové osy systému zeleně různého významu.

Složení:

Souhrnná průvodní zpráva

  1. Vyhodnocení aktuálního stavu (stability) poloch zeleně
  2. Vyhodnocení aktuálního stavu údržby a vybavenosti ploch zeleně
  3. Návrh rozvoje systému zeleně
  4. Návrh stabilizačních opatření na plochách zeleně
  5. Plán rozvoje systému zeleně na nezastavitelných lokalitách - Brownfields
  6. Územní systém ekologické stability a systém zeleně
  7. Městské lesy, rozvoj rekreace a systém zeleně