Platba správních a místních poplatků, jiné platby s výjimkou pokut

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Platba správních a místních poplatků, jiné platby s výjimkou pokut

 2. Základní informace k životní situaci

  Správní a místní poplatky, případně jiné platby je možno realizovat v hotovosti (nebo prostřednictvím platebních karet) na pokladnách magistrátu, v době pokladních hodin, prostřednictvím složenek na pobočkách České pošty a.s.  nebo bezhotovostním  převodem.  Pokud nemá plátce přidělen variabilní symbol,  musí při bezhotovostní platbě bankovním převodem na bankovní účet příjemce:  19-1649297309/0800,  vedený u České spořitelny a.s  uvést pro:

  a)   správní poplatky spojené s výcvikem v autoškole  variabilní  symbol       1353

  b)   ostatní platby s výjimkou místního poplatku "za komunální odpad"  variabilní symbol                            

                                                                                                                       1361

  Dále plátce uvede v poznámce pro příjemce:

  jméno, příjmení a rok narození, popřípadě i  druh poplatku

  c)   místní poplatek "za komunální odpad" variabilní symbol, získaný na  webové stránce: www.ostrava.cz,  v sekci: nejčastěji hledáte, v záložce: platba za komunální odpad.

   

  Upozornění:

  U poplatků, spojených se zkouškou v autoškole je nutno před jejím zahájením prokázat, že byl správní poplatek s ní spojený, uhrazen. Žadatel je povinen poskytnout údaje o provedení platby, dle kterých příjemce ověří připsání částky na svůj účet. Tím vzniká prodleva v délce tří pracovních dnů. Bez ověření přijetí platby na účet příjemce nebude žadatel připuštěn k vykonání zkoušky.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občan, jemuž je správní nebo místní poplatek vyměřen, nebo s nímž je úhrada sjednána, případně jím zmocněná osoba

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy

  • budova Radnice města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, pokladna příjmová (dveře č. 101), přijímá veškeré hotovostní platby s výjimkou plateb souvisejících s odborem dopravně správních činností
  • budova na ul. 30.dubna 635/35, pokladny,  (dveře č.117,118), přijímají platby související s odborem dopravně správních činností (správní poplatek za zkoušku z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění, za opakované zkoušky z předpisů, ze  znalostí ovládání a údržby vozidla, z praktické jízdy, správní poplatek za rozšíření řidičského oprávnění, správní poplatek za sběr, zpracování nebo odstranění autovraku, aj.)

   

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • složenka(s uvedením variabilního symbolu) pro úhradu místního poplatku (komunální odpad)
  • platební poukaz vystavený odborem financí a rozpočtu (správní poplatky)
  • občanský průkaz ( na pokladnách u odboru dopravně správních činností - budova na ul. 30. dubna 635/35)
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  a) místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství - bližší informace získáte zde  

  Výše poplatku v tomto roce činí 720 Kč na osobu a kalendářní rok.

  Úleva je poskytnuta:

  • dětem, které v daném roce nedovrší 7 let (a více)
  • a dále osobám, které v daném roce dovrší 65 let (a více)

  Tyto skupiny budou platit 498 Kč ročně.

   

  b)  správní poplatek  ( k 1.1.2014)  za:

  • zkoušku z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění

       v hotovosti nebo převodem na ú.č. 9121212/0800

       (v pozn.: jméno, příjmení, rok narození, druh poplatku) 

       (v.s. přidělen autoškole)                                                                                               700,-Kč

  • rozšíření řidičského oprávnění

       v hotovosti nebo převodem na ú.č. 9121212/0800

       (v pozn.: jméno, příjmení, rok narození, druh poplatku) 

       (v.s. přidělen autoškole)                                                                                              700,-Kč

  • opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích

       v hotovosti nebo převodem na ú.č. 9121212/0800

       (v pozn.: jméno, příjmení, rok narození, druh poplatku) 

       (v.s. přidělen autoškole)                                                                                              100,-Kč

  • opakovanou zkoušku ze znalostí ovládání a údržby vozidla   

       v hotovosti nebo převodem na ú.č. 9121212/0800

       (v pozn.: jméno, příjmení, rok narození, druh poplatku) 

       (v.s. přidělen autoškole                                                                                             200,-Kč

  • opakovanou zkoušku z praktické jízdy

       v hotovosti nebo převodem na ú.č. 9121212/0800

       (v pozn.: jméno, příjmení, rok narození, druh poplatku) 

       (v.s. přidělen autoškole)                                                                                              400,-Kč

   

  POZN.:   U všech výše uvedených poplatků je nutno zadat  bezhotovostní platbu nejméně 3 pracovní dny před konáním zkoušky. Zkoušku je možno vykonat až po potvrzeném převodu poukázaných prostředků na účet příjemce.

   

  • povolení posečkání daně-poplatku nebo povolení zaplacení daně-poplatku ve

       splátkách 

       v hotovosti nebo převodem na ú.č. 9121212/0800

       (v pozn.: jméno, příjmení, rok narození, druh poplatku) 

       (v.s. přidělen autoškole)                                                                                               400,-Kč

  • vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu

       v hotovosti nebo převodem na ú.č. 9121212/0800

       (v pozn.: jméno, příjmení, rok narození, druh poplatku) 

       (v.s. přidělen autoškole)                                                                                              100,-Kč

  • správní poplatek za sběr, zpracování nebo odstranění autovraku:

       v hotovosti nebo převodem na ú.č. 9121212/0800

       (v pozn.: jméno, příjmení, rok narození, druh poplatku) 

       (v.s. přidělen autoškole)

   • v případě splnění mezních hodnot emisí

           EURO 2,                                                                                            3 000 Kč

   • v případě splnění mezních hodnot emisí

            EURO 1,                                                                                           5 000 Kč

   • v případě nesplnění mezních hodnot emisí EURO 1 nebo EURO 2,      

                                                                                                                 10 000 Kč

   

   

                                   

          
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • místní poplatek (komunální odpad)   je splatný do 30.6. příslušného kalendářního roku
  • správní poplatek (řidičské oprávnění)  je splatný před vykonáním zkoušky
  • ostatní platby (dle předpisu nebo dle ujednání)
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  • místní poplatky -   Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
  • správní poplatky - Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zkouška k získání řidičkého oprávnění - Zákon č.247/2000 Sb., o získávání a  zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • poplatek za sběr, zpracování nebo odstranění autovraku- Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  21.12.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno