Oddělení rozpočtové

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:

Řeší:

 • Zajišťuje veškerou agendu spojenou s rozpočtovým procesem, který spočívá v tvorbě rozpočtu, jeho úpravách a vyhodnocení.
 •  Předkládá materiály radě města a zastupitelstvu města ve vazbě na úpravy rozpočtu:
  • při přijetí prostředků z ministerstev,  fondů, EU a rozpočtu Moravskoslezského kraje,
  • při použití rozpočtové rezervy ,
  • při požadavcích odvětvových odborů o přesuny v rámci upraveného rozpočtu,
  • při zapojení nerozpočtovaných příjmů, cizích zdrojů, prostředků předchozích období.
 • Zajišťuje financování  města (včetně projektů spolufinancovaných z EU).
 • Z rozpočtu SMO městským obvodům poskytuje 

                      -  účelové a neúčelové neinvestiční dotace,

                      -  investiční dotace v rámci schváleného a upraveného rozpočtu,

              poukazuje prostředky ze státního rozpočtu (včetně souhrnného dotačního vztahu).

 • Zodpovídá za finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem Moravskoslezského kraje, městskými obvody, příspěvkovými organizacemi a ostatními subjekty.
 • Na základě požadavků o dotace provádí předběžnou kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
 • Ve spolupráci s odvětvovými odbory provádí předběžnou kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. V souladu s tímto zákonem vykonává funkci správce rozpočtu a příkazce operace.
 • Podílí se na projednávání hodnocení příspěvkových organizací, spolupracuje s odvětvovými ekonomy.
 • Zpracovává a předkládá zprávu o plnění rozpočtu (k 31. 3. a 30. 9. běžného roku v tabulkové podobě, k 30. 6. s komentářem a k 31. 12. Zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava - závěrečný účet).
 • Vykonává metodickou činnost, aktualizuje platné podpisové vzory, tvoří tabulkové přehledy dle požadavků vedení města.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Středa 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00

Kontakty

Ing. Irena Dannhoferová
vedoucí oddělení rozpočtového