Plán dopravní obslužnosti území statutárního města Ostravy

Dopravní obslužnost je součástí širokého spektra veřejných služeb, které jsou poskytovány ve veřejném zájmu. Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení veřejné dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět. Dopravní obslužnost se považuje za součást základních sociálních práv a její úroveň a rozsah je dán finančními prostředky veřejného rozpočtu konkrétní obce. Sociální aspekt efektivní veřejné dopravy je spatřován v rostoucím počtu osob, které nejsou z nejrůznějších důvodů schopny řídit motorová vozidla, nebo které si nemohou osobní auto pořídit z finančních důvodů. Důležitou roli hraje i skutečnost, že zákon přikazuje povinnou školní docházku a je nezbytné tuto docházku umožnit odpovídající dopravní obslužností.

Plán dopravní obslužnosti území statutárního města Ostravy na období 2021 – 2025 byl zpracován v roce 2020, schválený usnesením (č. 05398/RM/1822/79) rady města dne 1.12.2020 a usnesením (č. 1222/ZM1822/19) zastupitelstva města dne 11.12.2020. Cílem plánu je zejména nastínit rozsah a kvalitu poskytovaných přepravních služeb v rámci statutárního města Ostravy, představit jediného dopravce, který jako vnitřní provozovatel pro město zajišťuje dopravní obslužnost, krátce představit samotné město a v neposlední řadě zformulovat vize statutárního města o dalším rozvoji veřejné osobní dopravy ve městě. 

 

Plán dopravní obslužnosti území statutárního města Ostravy