Navigace

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu a nájezdu)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu a nájezdu)

 2. Základní informace k životní situaci

  Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. Povolení silničního správního úřadu je třeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího připojení. Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení připojení je podkladem pro stavební řízení vedené obecným stavebním úřadem.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  V této věci je oprávněn jednat vlastník připojované nemovitosti.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Obraťte se na silniční správní úřad.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na níž má být sousední nemovitosti připojena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava) a pro místní komunikace pověřený obecní úřad (úřad městského obvodu).

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Na úřadě předložte:

   • žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci,
   • dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení (zejména rozhledové vzdálenosti),
   • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby),
   • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají fyzické osoby podnikající),
   • k vydání rozhodnutí o připojení je nutné stanovisko vlastníka (správce) pozemní komunikace vyšší kategorie nebo třídy a závazné stanovisko Policie České republiky. Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky vyžádá.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za povolení připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy, silnici III. třídy nebo na místní komunikaci se vybírá správní poplatek 500 Kč. Správní poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně MMO. 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Pokud se jedná o jednoduchou věc, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení o povolení připojení nemovitosti na pozemní komunikaci je kromě žadatele také:

  • vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace,
  • příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky.
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

  Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení komunikace na dálnici, silnici nebo místní komunikaci fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 300 000 Kč. Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení komunikace na dálnici, silnici nebo místní komunikaci právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Připojení komunikace na jinou pozemní komunikaci (zřízení křižovatky).
  Povolení uzavírky pozemní komunikace.
  Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci.
  Návrh na změnu dopravního značení.
  Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  19.04.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno