Navigace

Návrh na změnu dopravního značení na pozemní komunikaci

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Návrh na změnu dopravního značení na pozemní komunikaci

 2. Základní informace k životní situaci

  Pokud stávající dopravní značení z různých důvodů nevyhovuje současné situaci, lze podat konkrétní návrh na jeho změnu. Je možné stanovit i změnu dočasnou v souvislosti se zvláštním užíváním komunikace nebo označením uzavírky a objízdných tras apod. Pokud bude návrh úspěšně projednán, stanoví změnu dopravního značení příslušný úřad postupem podle §77 zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Žádost o stanovení konkrétní změny dopravního značení je oprávněn podat občan, organizace či orgány.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Místní úprava provozu je úprava provozu provedená trvale dopravními značkami nebo dopravními zařízeními. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je dočasně provedena přenosnými dopravními značkami, přechodným vodorovným značením atd. Místní nebo přechodná úprava může být provedena jedině tehdy, když ji stanoví příslušný správní úřad. Postup úřadu při stanovení úpravy se řídí ustanoveními §77 zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a také ustanoveními §§171-1774 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů. To znamená, že se jedná o vydání tzv. opatření obecné povahy, které se vyvěšuje buď v jednom stupni (přechodná/dočasná úprava) nebo ve dvou stupních (místní/trvalá úprava) na úřední desce úřadu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podejte žádost k příslušnému úřadu a to v případech, kdy se jedná o konkrétně navrženou změnu dopravního značení na dálnici, silnici, místní komunikaci anebo veřejně přístupné účelové komunikaci.

  Na neveřejných účelových komunikacích stanoví užití dopravního značení vlastník, který má povinnost do 5-ti dnů informovat o provedené změně úřad obce s rozšířenou působností.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Obraťte se na příslušný úřad obce s rozšířenou působností, případně krajský úřad, případně Ministerstvo dopravy, a to podle zařazení pozemní komunikace dotčené návrhem na změnu dopravního značení.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

   

  Na úřadě předložte:

  • Písemnou žádost s uvedením názvu akce, v rámci které se změny značení vyžaduje, zda se jedná o trvalou změnu nebo přechodnou, termín změny (u trvalé se uvádí realizace k určitému datu popř. ke kolaudaci stavby apod., u přechodného přesně doba trvání od - do), odůvodnění, kompletní název žadatele a jeho sídlo (adresu), jméno a telefon zodpovědného pracovníka (musí být v pracovním vztahu s žadatelem).
  • Výkresovou dokumentaci, nejlépe situaci v přehledném měřítku, s originálním potvrzením souhlasného stanoviska pracovní skupiny OŘD při odboru dopravy Magistrátu města Ostravy za účasti dopravního inspektorátu Policie ČR a 1x tento podklad v elektronickém formátu (*.pdf). V případě silnic a místních komunikací na území správně přičleněných obcí je namísto souhlasu pracovní skupiny OŘD nutný souhlas příslušného ředitelství Policie ČR-DI (na výkrese).
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny. 

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za stanovení dopravního značení se nevybírá žádný poplatek.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení žádosti je obecně podle správního řádu do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od podání žádosti. Doba potřebná k vyřízení a tím i možný začátek provádění úpravy však musí zohlednit minimální předepsané lhůty vyplývající rovněž ze správního řádu pro zveřejnění navrhovaného opatření na úřední desce. Proto zejména u místní (trvalé) úpravy je nezbytné počítat s dobou potřebnou k stanovení navrhované změny až 90 dnů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Dalšími účastníky jsou:

  • správce komunikace,
  • Policie ČR,
  • případné dotčené organizace, orgány nebo občané.
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou, pokud nebude zároveň  písemně předána originálně (policií) podepsaná výkresová dokumentace. Opačně také platí, že v případě pouze písemného podání musí být úřadu doručena i elektronická verze výkresové dokumentace (viz bod č. 10).  

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  19.04.2021

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno