Aktiv města Ostravy pro BESIP

Aktiv města Ostravy pro BESIP je skupina odborníků zabývající se prevencí dopravních nehod a jiných negativních jevů v silničním provozu a to hlavně pedagogickým a metodickým vedením dětí a mládeže.

logoAktiv BESIP jako pracovní skupina odboru dopravy MMO pro bezpečnost silničního provozu zajišťuje všechny potřebné činnosti v rámci prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a skládá se ze zástupců státní správy, Policie ČR, Městské policie, správce pozemních komunikací, Dopravního podniku, zástupců škol, zdravotnictví a dalších organizací, které tuto činnost mohou ovlivnit nebo se na ní svými aktivitami podílejí. Činnost aktivu je zaměřena zejména na zajištění dopravní výchovy dětí - žáků základních škol včetně zdravotně postižených a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve spolupráci se školami je zajišťována výuka žáků 3. a 5. ročníků jako začínajících cyklistů na dětských dopravních hřištích a jsou organizovány soutěže s dopravní tematikou, zaměřené na získání základních teoretických a praktických znalostí a dovedností o dopravních předpisech, z praktické jízdy na kole, technických znalostí a zásadách první pomoci.

Hlavní náplní aktivu je každoroční zajišťování následujících akcí:

  • dopravní soutěž „Mladý cyklista“-základní, okrsková a městské kolo;
  • celostátní výtvarná soutěž s dopravní tematikou „Děti, pozor, červená!“;
  • dopravní soutěže na letních i příměstských táborech dětí;
  • soutěže s dopravní tematikou na zimních táborech dětí.
  • distribuce materiálu s dopravní tématikou ze zdrojů MMO a Ministerstva dopravy ČR

 Aktiv BESIP pak ve spolupráci s krajským koordinátorem BESIP a dalšími subjekty zajišťuje v oblasti prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích i další aktivity, např. prezentace oceněných prací z dopravních soutěží dětí, jednorázová školení pro vybrané účastníky silničního provozu, semináře pro pedagogy zabývající se dopravní výchovou aj.


Probíhající akce:

 


Preventivní akce „Tramvaj vs. chodec“

 

tramvaj 1Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, za kterou tč. zodpovídá společnost Ostravské komunikace, a.s. , a Dopravní inspektorát Městského ředitelství policie Ostrava připravilo na polovinu roku 2012 preventivní akci „Tramvaj vs. chodec“. Preventivní akce reaguje na neklesající počty dopravních nehod mezi tramvajemi a chodci (zejména vyššího věku) na území Ostravy. Kampaň je připravena formou letáků, které vznikly také za přispění Záchranného týmu Českého červeného kříže Ostrava a společností Ostravské komunikace, a.s. a Dopravní podnik Ostrava, a.s. Ve spolupráci se společností Dopravní podnik Ostrava, a.s. bude ve dvou vlnách v červnu a červenci a poté v září a říjnu v tramvajích umístěno cca 400 kusů tři druhů letáků formátu A4 upozorňující na jednoduché a jasné pravidlo „Tramvaj má vždy přednost na přechodu pro chodce.“. Samotné letáky budou dále umístěny v prostorách úřadů městských obvodů a zvláště jimi zřízenými domovy pro seniory. V elektronické podobě budou letáky rozeslány i do školských zařízení. Protože se Ostrava stává multikulturním místem, je hlavní poselství letáků uvedeno i v anglickém a polském jazyce.

tramvaj 2Kampaň „Tramvaj vs. chodec“ doplňuje Dopravní podnik Ostrava a.s. sérií vlastních upozorňujících samolepek, které v předstihu instaloval na vnitřní stranu dveří svých dopravních prostředků. Samolepky různými texty cestujícím také připomínají „jasné pravidlo“ o přednosti tramvají.

V roce 2009 dopravní policie řešila 3 006 dopravních nehod (DN) na území okresu Ostrava město, za rok 2010 to bylo 2 665 DN a za rok 2011 2 576 DN. Počet dopravních nehod mezi tramvají a chodcem za poslední roky byl 18 (2009), 9 (2010) a 10 za rok 2011. Při těchto nehodách zemřel 1 člověk v roce 2009, 2 lidé v roce 2010 a v roce 2011 už to byli 3 lidé.  Ani v  jednom případě nedošlo k usmrcení osoby mladší 20 let.

Odborná veřejnost se domnívá, že především u starších lidí stálé doznívá špatná interpretace změny pravidla přednosti chodců na přechodech pro chodce z roku 2001. Jediné správné pravidlo je: „Tramvaj má vždy přednost na přechodu pro chodce.“ Rovněž v případě tramvaj 3přecházení tramvajové tratě mimo přechod pro chodce musí dát chodec přednost tramvaji. Samozřejmostí je dodržování výstražných tabulí s nápisy „Vstup na tramvajové těleso zakázán“. Zákonem je také zakázáno překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce potažmo tramvajové trati.

Při pohybu v silničním provoze by lidé měli poněkud nechat stranou své starosti a více se soustředit na aktuální dění okolo sebe. Starší lidé by měli také přihlédnout ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu (snížená mobilita, zúžené periferní vidění, snížená schopnost sluchu) a raději se vícekrát před vstupem do vozovky rozhlédnout a rozmyslet si, nehrozí-li nějaké rychle se blížící nebezpečí. Smrt z důvodu nedodržení pravidla „Tramvaj má vždy přednost na přechodu pro chodce.“ je opravdu zbytečná.

Leták ke stažení zde.

 


Pro bezpečnou jízdu na kole - nejen v Ostravě

 

letákProtože jízda na kole získává během letních prázdnin stále více příznivců, je velký předpoklad, že zvláště děti a mládež bude ve využívání tohoto pro městské prostředí vhodného dopravního prostředku pokračovat i během prvních měsíců v novém školním roce.

Pro snížení nehodovosti a úrazovosti těchto nejzranitelnějších skupin účastníků silničního provozu vydává k 1. září 2011 Aktiv města Ostravy pro BESIP leták „Pro bezpečnou jízdu na kole – nejen v Ostravě“. Leták má formou otázek cyklistovi ukázat, zda je jeho jízda na kole skutečně bezpečná a podle pravidel silničního provozu.

Cyklista dále v letáku najde povinné i doporučené vybavení jízdního kola, zásady poskytnutí první pomoci a kontakty na jednotlivé složky integrovaného záchranného systému. S letákem se lidé mohou setkat na ostravských dětských dopravních hřištích, při preventivních projektech státní i městské policie a akcích s podílem Aktivu BESIP.

 

Partnery letáku jsou Preventivně informační oddělení Městského ředitelství policie Ostrava, Městská policie Ostrava a firma DHV CR, spol. s r.o. poradce odboru dopravy Magistrátu města Ostravy pro oblast cyklistické dopravy.

 

Cykloleták ke stažení v PDF

 


 

Navštivte nás na facebooku obr1