Aktiv města Ostravy pro BESIP

Aktiv města Ostravy pro BESIP je skupina odborníků zabývající se prevencí dopravních nehod a jiných negativních jevů v silničním provozu a to hlavně pedagogickým a metodickým vedením dětí a mládeže.

logoAktiv BESIP jako pracovní skupina odboru dopravy MMO pro bezpečnost silničního provozu zajišťuje všechny potřebné činnosti v rámci prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a skládá se ze zástupců státní správy, Policie ČR, Městské policie, správce pozemních komunikací, Dopravního podniku, zástupců škol, zdravotnictví a dalších organizací, které tuto činnost mohou ovlivnit nebo se na ní svými aktivitami podílejí. Činnost aktivu je zaměřena zejména na zajištění dopravní výchovy dětí - žáků základních škol včetně zdravotně postižených a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve spolupráci se školami je zajišťována výuka žáků 3. a 5. ročníků jako začínajících cyklistů na dětských dopravních hřištích a jsou organizovány soutěže s dopravní tematikou, zaměřené na získání základních teoretických a praktických znalostí a dovedností o dopravních předpisech, z praktické jízdy na kole, technických znalostí a zásadách první pomoci.

Hlavní náplní aktivu je každoroční zajišťování následujících akcí:

  • dopravní soutěž „Mladý cyklista“-základní, okrsková a městské kolo;
  • celostátní výtvarná soutěž s dopravní tematikou „Děti, pozor, červená!“;
  • dopravní soutěže na letních i příměstských táborech dětí;
  • soutěže s dopravní tematikou na zimních táborech dětí.
  • distribuce materiálu s dopravní tématikou ze zdrojů MMO a Ministerstva dopravy ČR

 

Aktiv BESIP pak ve spolupráci s krajským koordinátorem BESIP a dalšími subjekty zajišťuje v oblasti prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích i další aktivity, např. prezentace oceněných prací z dopravních soutěží dětí, jednorázová školení pro vybrané účastníky silničního provozu, semináře pro pedagogy zabývající se dopravní výchovou aj.


Probíhající akce:

Prázdninová soutěž Aktivu BESIP Ostrava 2019

 


 

Proběhlé akce

 


Preventivní akce „Tramvaj vs. chodec“

 

tramvaj 1Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, za kterou tč. zodpovídá společnost Ostravské komunikace, a.s. , a Dopravní inspektorát Městského ředitelství policie Ostrava připravilo na polovinu roku 2012 preventivní akci „Tramvaj vs. chodec“. Preventivní akce reaguje na neklesající počty dopravních nehod mezi tramvajemi a chodci (zejména vyššího věku) na území Ostravy. Kampaň je připravena formou letáků, které vznikly také za přispění Záchranného týmu Českého červeného kříže Ostrava a společností Ostravské komunikace, a.s. a Dopravní podnik Ostrava, a.s. Ve spolupráci se společností Dopravní podnik Ostrava, a.s. bude ve dvou vlnách v červnu a červenci a poté v září a říjnu v tramvajích umístěno cca 400 kusů tři druhů letáků formátu A4 upozorňující na jednoduché a jasné pravidlo „Tramvaj má vždy přednost na přechodu pro chodce.“. Samotné letáky budou dále umístěny v prostorách úřadů městských obvodů a zvláště jimi zřízenými domovy pro seniory. V elektronické podobě budou letáky rozeslány i do školských zařízení. Protože se Ostrava stává multikulturním místem, je hlavní poselství letáků uvedeno i v anglickém a polském jazyce.

tramvaj 2Kampaň „Tramvaj vs. chodec“ doplňuje Dopravní podnik Ostrava a.s. sérií vlastních upozorňujících samolepek, které v předstihu instaloval na vnitřní stranu dveří svých dopravních prostředků. Samolepky různými texty cestujícím také připomínají „jasné pravidlo“ o přednosti tramvají.

V roce 2009 dopravní policie řešila 3 006 dopravních nehod (DN) na území okresu Ostrava město, za rok 2010 to bylo 2 665 DN a za rok 2011 2 576 DN. Počet dopravních nehod mezi tramvají a chodcem za poslední roky byl 18 (2009), 9 (2010) a 10 za rok 2011. Při těchto nehodách zemřel 1 člověk v roce 2009, 2 lidé v roce 2010 a v roce 2011 už to byli 3 lidé.  Ani v  jednom případě nedošlo k usmrcení osoby mladší 20 let.

Odborná veřejnost se domnívá, že především u starších lidí stálé doznívá špatná interpretace změny pravidla přednosti chodců na přechodech pro chodce z roku 2001. Jediné správné pravidlo je: „Tramvaj má vždy přednost na přechodu pro chodce.“ Rovněž v případě tramvaj 3přecházení tramvajové tratě mimo přechod pro chodce musí dát chodec přednost tramvaji. Samozřejmostí je dodržování výstražných tabulí s nápisy „Vstup na tramvajové těleso zakázán“. Zákonem je také zakázáno překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce potažmo tramvajové trati.

Při pohybu v silničním provoze by lidé měli poněkud nechat stranou své starosti a více se soustředit na aktuální dění okolo sebe. Starší lidé by měli také přihlédnout ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu (snížená mobilita, zúžené periferní vidění, snížená schopnost sluchu) a raději se vícekrát před vstupem do vozovky rozhlédnout a rozmyslet si, nehrozí-li nějaké rychle se blížící nebezpečí. Smrt z důvodu nedodržení pravidla „Tramvaj má vždy přednost na přechodu pro chodce.“ je opravdu zbytečná.

Leták ke stažení zde.

 


Pro bezpečnou jízdu na kole - nejen v Ostravě

 

letákProtože jízda na kole získává během letních prázdnin stále více příznivců, je velký předpoklad, že zvláště děti a mládež bude ve využívání tohoto pro městské prostředí vhodného dopravního prostředku pokračovat i během prvních měsíců v novém školním roce.

Pro snížení nehodovosti a úrazovosti těchto nejzranitelnějších skupin účastníků silničního provozu vydává k 1. září 2011 Aktiv města Ostravy pro BESIP leták „Pro bezpečnou jízdu na kole – nejen v Ostravě“. Leták má formou otázek cyklistovi ukázat, zda je jeho jízda na kole skutečně bezpečná a podle pravidel silničního provozu.

Cyklista dále v letáku najde povinné i doporučené vybavení jízdního kola, zásady poskytnutí první pomoci a kontakty na jednotlivé složky integrovaného záchranného systému. S letákem se lidé mohou setkat na ostravských dětských dopravních hřištích, při preventivních projektech státní i městské policie a akcích s podílem Aktivu BESIP.

 

Partnery letáku jsou Preventivně informační oddělení Městského ředitelství policie Ostrava, Městská policie Ostrava a firma DHV CR, spol. s r.o. poradce odboru dopravy Magistrátu města Ostravy pro oblast cyklistické dopravy.

 

Cykloleták ke stažení v PDF

 


 

Navštivte nás na facebooku obr1