Informace o zhotovených občanských průkazech a cestovních dokladech

Občanské průkazy, jejichž žádosti byly oddělením občanských průkazů a cestovních dokladů MMO přijaty ve STANDARDNÍ LHŮTĚ do dne 04.06.2021 a ve ZKRÁCENÉ LHŮTĚ do 5 pracovních dnů (správní poplatek 500/300 Kč, převzetí u MMO) do dne 14.06.2021, jsou připraveny k vyzvednutí.

Při převzetí občanského průkazu je občan povinen prokázat svou totožnost, ověřit správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověřit funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu a zadat bezpečnostní osobní kód (slouží k autentizaci držitele při fyzickém prokázání totožnosti, dále jen BOK). Skládá se z nejméně 4 a nejvíce 10 čísel, občan se jej sám zvolí.

Pokud občan chce využívat elektronickou část občanského průkazu, musí si při převzetí občanského průkazu zvolit identifikační osobní kód (slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele při komunikaci s veřejnou správou, dále jen IOK) a deblokační osobní kód (slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu, dále jen DOK). Oba kódy se skládají z nejméně 4 a nejvíce 10 čísel, občan si je sám zvolí.

Po dobu platnosti občanského průkazu lze všechny osobní kódy změnit. Změnu BOK lze provést s využitím elektronické identifikace a zvláštní elektronické aplikace umožňující dálkový přístup nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Změnu IOK a DOK lze provést s využitím zvláštní elektronické aplikace nebo u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

BOK, IOK a DOK při převzetí nezadává:

  • občan mladší 15 let,
  • občan, kterému brání zadat kód překážka těžko překonatelná,
  • občan, který je omezen ve způsobilosti k právním úkonům.

Pro využívání elektronické části občanského průkazu pro kontakt s veřejnou správou je nezbytné, aby si občan na vlastní náklady pořídil externí USB čtečku karet (kontaktní nebo bezkontaktní) nebo měl k dispozici interní čtečku karet. Elektronickou identifikaci občané využijí pro elektronické přihlašování k online službám např. České správy sociálního zabezpečení, finanční správy, pro služby aplikace CzechPOINT@home a další služby veřejné správy přes portál veřejné správy dostupný na webových stránkách www.portal.gov.cz

Pro využívání elektronické části OP je nezbytné stáhnout si do počítače aplikaci  eObčanka z webové stránky http://www.info.eidentita.cz/eop

Cestovní doklady, jejichž žádosti byly oddělením občanských průkazů a cestovních dokladů MMO přijaty ve STANDARDNÍ LHŮTĚ do dne 04.06.2021 a ve ZKRÁCENÉ LHŮTĚ do 5 pracovních dnů (správní poplatek 3 000/1 000 Kč) do dne 14.06.2021 , jsou připraveny k vyzvednutí.

 

Zhotovené občanské průkazy a cestovní doklady jsou připraveny k převzetí na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, ulice Gorkého 2, Ostrava-Moravská Ostrava. K vyzvednutí dokladů se můžete předem objednat na telefonním čísle 800 990 980 nebo 599 499 311.

Úřední hodiny:

Pondělí

 7.30 - 17.30 hodin

Úterý

 7.30 - 16.00 hodin

Středa

 7.30 - 17.30 hodin

Čtvrtek

 7.30 - 16.00 hodin

Pátek

 7.30 - 12.00 hodin

 

Občan starší 15 let je povinen převzít občanský průkaz či cestovní doklad osobně a prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou a je z něj patrná podoba, nebo jiným hodnověrným způsobem.

Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz či cestovní doklad zákonný zástupce; místo zákonného zástupce občanský průkaz či cestovní doklad přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí občanského průkazu anebo cestovního dokladu, přebírá a převzetí dokladu svým podpisem potvrzuje opatrovník. Za občana staršího 15 let může občanský průkaz anebo cestovní doklad převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Převzetí občanského průkazu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno, převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je možné pouze z důvodu zřetele zvlášť hodného (hospitalizace, náhlá pracovní cesta do zahraničí), a to na základě předložení zvláštní plné moci k převzetí cestovního pasu s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (vzor plné moci k převzetí CD).