Oddělení územního plánování

Řeší:

Obecný popis

  • K zabezpečení výkonu státní správy podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady, eviduje schválenou územně plánovací dokumentaci, sleduje její aktuálnost a pořizuje její změny a úpravy,
  • vydává stanoviska k dokumentaci pro územní řízení, k návrhům na změnu užívání staveb z hlediska jejich souladu s platnou územně plánovací dokumentací města či s územně-plánovacími podklady,
  • podává informace o současném stavu a o možnostech budoucího využití území města podle platného Územního plánu Ostravy,
  • podává informace o podmínkách prostorové a architektonické regulace v těch částech města, kde existuje schválená územně plánovací dokumentace, která tyto podmínky stanoví,