Působnost oddělení stavební policie

Informace

Pracovníci oddělení stavební policie (stavebního dozoru stavebního úřadu) dle § 132 a § 172 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

 • Pracovník stavebního dozoru stavebního úřadu se prokazuje zvláštním průkazem, ve kterém je uvedeno jméno, příjmení, zaměstnavatel a funkce oprávněné úřední osoby, rozsah oprávnění a vymezení platnosti průkazu. Průkaz musí být opatřen otiskem úředního razítka a podepsán s uvedením jména, příjmení a funkce osoby, která pověření vydala. Pokud je to třeba, přizve oprávněná úřední osoba na pozemek, stavbu a do stavby znalce, autorizovaného inspektora nebo pověřeného pracovníka dotčeného orgánu dle § 172 odst. 4 stavebního zákona, popřípadě další osoby z důvodu jejich odborných znalostí. Vlastník je povinen umožnit pro účely uvedené v odstavci 1 § 172 stavebního zákona vykonání nezbytných zkoušek a měření použitím nezbytných technických zařízení či prostředků.
 • Pověřený pracovník stavebního dozoru stavebního úřadu, pokud plní úkoly podle tohoto zákona, je oprávněn vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při :
  • zjišťování stavu stavby a pozemku s vědomím jejích vlastníků,
  • v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví osob, které nastalo s přípravou a prováděním neodkladného odstranění stavby, zabezpečovacích prací, nebo vyklizení stavby bez vědomí vlastníka, ale bez zbytečného odkladu informovat ho a uvést důvody,
  • pokud je to nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo bezpečnosti osob je uživatel obydlí povinen oprávněné osobě vstup do obydlí umožnit.
 • Pracovník stavebního dozoru stavebního úřadu provádí kontrolní prohlídky ve veřejném zájmu čímž se rozumí požadavek, aby :
  • stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu,
  • stavba byla užívána jen k povolenému účelu,
  • stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty,
  • se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií, čelilo jejich účinkům nebo aby se nebezpečí takových účinků snížilo,
  • byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby.