Vyvlastňovací řízení

Informace

Stavebně správní odbor vykonává na základě zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, (dále jen vyvlastňovací zákon, popř. VZ), působnost vyvlastňovacího úřadu v prvním stupni.

Vyvlastnění je nejzávažnějším zásahem do majetkových práv k nemovitostem, a proto se na tento institut vztahuje řada zákonných podmínek vyplývajících z Listiny základních práv a svobod, Občanského zákoníku, řady zvláštních právních předpisů a zejména pak vyvlastňovacího zákona. Tyto právní normy kladou vysoké požadavky na prokázání všech zákonem daných podmínek k vyvlastnění.

Vyvlastňovací řízení se zahajuje na žádost vyvlastnitele, která musí obsahovat náležitosti specifikované v ust. § 18 odst. 2 vyvlastňovacího zákona, podmínky pro samotné vyvlastňovací řízení jsou pak stanoveny v ust. §§ 3 až 5 vyvlastňovacího zákona.