Územní rozhodnutí o změně využití území

Informace

Stavebně správní odbor Magistrátu města Ostravy dále vydává územní rozhodnutí o změně využití území, týká-li se změna v jeho využití území o rozloze nad 1 ha. Do výměry 1 ha jsou příslušné k vydání územního rozhodnutí stavební úřady městských obvodů.

Rozhodnutí o změně využití území vyžadují dle ustanovení § 80 SZ terénní úpravy, stanovení dobývacího prostoru, odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy, hřbitovy, změny druhu pozemku, zejména zřizování, rušení a úpravy vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů, pokud podmínky nejsou stanoveny schválenými pozemkovými úpravami nebo jiným územním rozhodnutím a úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody.

Okruh účastníků řízení je totožný jako u řízení o umístění staveb.

Územní rozhodnutí o změně využití území se vydává na základě písemné žádosti, která je zveřejněna ve formě formuláře.