Územní rozhodnutí o ochranném pásmu

Informace

Rozhodování o ochranném pásmu, je-li dána příslušnost stavebnímu úřadu, přísluší pouze stavebně správnímu odboru Magistrátu města Ostravy. Stavební úřady městských obvodů zde nejsou k rozhodování příslušné.

Uvedenými rozhodnutími se vymezuje území, ve kterém se omezují nebo zakazují některé činnosti z důvodů ochrany ovzduší, ochrany před negativními účinky provozu průmyslových nebo zemědělských staveb, ochrany vodních zdrojů a ložisek nerostů, letišť apod. Rozhodnutí o ochranném pásmu se nevydává, je-li stanoveno zákonem nebo jiným obecně závazným předpisem. Ochranná pásma a jejich obsah jsou stanovena např. zákonem č. 458/2000 Sb., tzv. energetický zákon, č. 266/1994 Sb., o drahách, č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, či zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Okruh účastníků řízení je totožný jako u řízení o umístění staveb.

Územní rozhodnutí o ochranném pásmu se vydává na základě písemné žádosti, která je zveřejněna ve formě formuláře. 

Rozsah a obsah dokumentace staveb.