Oddělení právní

Řeší:

 • zajišťuje pro členy ZM právní, poradenskou a konzultační činnost, právní podporu při projednávání obchodně závazkových a jiných vztahů, účastní se procesu uzavírání smluv
 • zabezpečuje zpracování a změny obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy
 • vede ústřední evidenci návrhů právních předpisů předkládaných městu k připomínkování, zajišťuje zpracování připomínek jednotlivými odbory a zasílá jednotné stanovisko za město k příslušným orgánům
 • vede evidenci právních předpisů města, obecně závazných vyhlášek městských obvodů vydaných do 12.11.2000, zpracovává a vydává jejich přehledy a provádí jejich distribuci
 • z hlediska souladu s právními předpisy provádí kontrolu materiálů předkládaných radě města obsahujících návrh usnesení, jehož přijetím dojde v konečném důsledku k uskutečnění právního úkonu
 • sleduje legislativní plán vlády, zajišťuje připomínky k návrhům změn zákonů a návrhům nových zákonů souvisejících s činností orgánů veřejné správy
 • eviduje zakládací listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy obchodních společností se 100% majetkovou účastí města a státních podniků "v likvidaci" včetně jejich změn, posuzuje předložené dokumenty a návrhy pro orgány města k plnění úkolů společníka v těchto právnických osobách včetně právních vztahů vyplývajících z realizace majetkových účastí v obchodních společnostech
 • zabezpečuje úkoly rady města vyplývající ze zakladatelské funkce města vůči obecné prospěšné společnosti: Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.; Renarkon, o.p.s.
 • vyjadřuje se k dodatkům smluv předkládaných odbory magistrátu, pokud smlouva byla uzavřena podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů nebo zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 • vede listinnou a elektronickou evidenci všech smluv uzavřených jménem města kromě smluv pracovněprávní povahy a smluv zabezpečujících další vzdělávání a odbornou způsobilost
 • poskytuje právní služby těm odborům magistrátu, do nichž není zařazena osoba s právnickým vzdělánímzabezpečuje dozor nad dodržováním zákonnosti při výkonu samostatné působnosti městskými obvody v rozsahu stanoveném zákonem

Kontakty

Mgr. Vladimír Plutko
vedoucí oddělení právního