Oddělení organizační

Řeší:

 • zabezpečuje zasedání zastupitelstva města a rady města po organizačně technické stránce, pořizuje zápis z jednání zastupitelstva města a rady města, zajišťuje vyhotovení usnesení a jeho rozeslání v souladu s jednacími řády
 • připravuje řešení námětů z diskusních vystoupení na zasedání zastupitelstva města, koordinuje vyřízení dotazů, připomínek a námětů členů zastupitelstva města
 • vede evidenci členů zastupitelstva města, vystavuje průkazy členů zastupitelstva města
 • vede evidenci usnesení zastupitelstva města a rady města, zabezpečuje kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a rady města a vyžaduje si k tomu příslušné podklady
 • vede evidenci plánů činností komisí a zvláštních orgánů, soustřeďuje zápisy a usnesení z jejich jednání
 • vede evidenci zápisů a usnesení z jednání výborů zastupitelstva města
 • na základě předložených návrhů soustřeďuje a předkládá zastupitelstvu města a radě města podklady pro jmenování a odvolání předsedů a členů výborů, komisí, zvláštních orgánů a pracovních skupin
 • vede ústřední evidenci písemností určených zastupitelstvu města a radě města
 • ve spolupráci s odborem kancelář primátora zajišťuje občerstvení pro zasedání rady města a zastupitelstva města a provádí jeho vyúčtování
 • zpracovává návrhy na změnu jednacích řádů orgánů města a zabezpečuje jejich vydání
 • vede evidenci Sbírek zákonů, ostatních předpisů a odborných publikací, poskytuje informační servis členům zastupitelstva města z této oblasti, přičemž využívá automatický systém právních informací
 • eviduje zřizovací listiny příspěvkových organizací zřízených městem
 • zabezpečuje zpracování organizačního řádu magistrátu a jeho aktualizaci
 • eviduje, ukládá k nahlédnutí a vede v elektronické podobě vnitřní předpisy města, podílí se na jejich zpracování a vydává jejich přehledy
 • provádí rozesílání vnitřních předpisů města podle rozdělovníku
 • zajišťuje správu číselníku organizačních jednotek v souladu se schválenou metodikou
 • zajišťuje veřejnou dostupnost informací o činnosti orgánů města na webových stránkách města
 • po ukončení výkonu funkce veřejného funkcionáře uvedeného v § 2 odst. 1 písm. p) a q) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů bezodkladně upozorní tohoto veřejného funkcionáře na povinnost podat oznámení a na základě jeho požadavku mu poskytne formulář oznámení dle vyhlášky č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmu; zároveň sdělí danou skutečnost evidenčnímu orgánu ve smyslu zákona o střetu zájmu

Kontakty

Bc. Renata Niesnerová
vedoucí oddělení organizačního