Statutární město Ostrava
Zastupitelstvo města, 29. jednání dne 19.01.2022
Typ materiáluČíslo materiáluVěcZn. předkl.Složka
ZM_M - 1BJ1822 00135/22Informace o činnosti orgánů města35zP
ZM_M - 3BJ1822 00003/22Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 130.000 Kč Mobilnímu hospici Ondrášek, o.p.s., na pokrytí nákladů spojených s péčí o nevyléčitelně nemocné pacienty35zP
ZM_M - 4BJ1822 03759/21Schválení změny Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Energetické úspory - MŠO, Blahoslavova"35zP
ZM_M - 5BJ1822 00002/22Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu Transformace Domova Barevný svět II. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu35zP
ZM_M - 6BJ1822 03770/21Návrh zrušit usnesení ZM č. 1676/ZM1822/26, návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava a vyhlášení výzvy k podání nabídek na koupi pozemků v lokalitě ul. Zacpalova, Valašská29zN1
ZM_M - 7BJ1822 03830/21Návrh bezúplatně nabýt pozemek v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 8BJ1822 03803/21Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 9BJ1822 03699/21Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 10BJ1822 03704/21Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 11BJ1822 03828/21Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 12BJ1822 00012/22Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 13BJ1822 03793/21Návrh na záměr města směnit části nemovitých věcí v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 14BJ1822 03825/21Návrh na svěření majetku - stavba "Cyklotrasy P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka" v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava městskému obvodu Vítkovice a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava městskému obvodu Ostrava-Jih29zN1
ZM_M - 15BJ1822 03833/21Udělení titulu "Talent roku" a poskytnutí ceny 100 tis. Kč každému z oceněných studentů31zN3
ZM_M - 16BJ1822 03800/21Žádosti o poskytnutí mimořádných dotací na realizaci významných akcí města v oblasti sportu v roce 202231zN3
ZM_M - 17BJ1822 03771/21Mimořádné dotace (CISO, OTU, KAAO) a peněžitý dar (ČKO) v oblasti sportu, a uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (RFA)31zN3
ZM_M - 18BJ1822 03809/21Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 v rámci programu na podporu sportovní infrastruktury - výstavba, rekonstrukce, opravy na území statutárního města Ostravy31zN3
ZM_M - 19BJ1822 03816/21Návrh na změnu termínu pro čerpání návratné finanční výpomoci organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava32zN4
ZM_M - 20BJ1822 03684/21Návrh na prominutí dluhu33zN5
ZM_M - 21BJ1822 03756/21Poskytnutí bezúročné zápůjčky za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotle v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“33zN5
ZM_M - 22BJ1822 03814/21Zpráva o činnosti statutového výboru zastupitelstva města a výboru zastupitelstva města pro udělování čestného občanství a cen města za rok 202161zOST
ZM_M - 23BJ1822 00133/22Informace o vyřízení dotazů členů zastupitelstva města vznesených na 28. zasedání zastupitelstva města dne 8.12.202135zP
ZM_M - 24BJ1822 00144/22Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu v letech 2022 až 2025 s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.35zP
ZM_M - 25BJ1822 00044/22Změna položek schváleného rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 (bez rozpočtů městských obvodů) na základě vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě35zP
ZM_M - 26BJ1822 00136/22Žádost o poskytnutí dotace na nákup zemědělské techniky - traktoru35zP
ZM_M - 27BJ1822 00130/22Vyřízení písemnosti adresované zastupitelstvu města35zP
ZM_M - 28BJ1822 00117/22Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 29BJ1822 00121/22Návrh na záměr města směnit pozemky (ul. Gajdošova), v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 30BJ1822 00111/22Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 31BJ1822 00096/22Návrh na záměr města prodat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov29zN1
ZM_M - 32BJ1822 00126/22Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Bachmačská, ul. Sládkova)29zN1
ZM_M - 33BJ1822 00134/22Návrh prodat část nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 34BJ1822 00132/22Návrh prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 35BJ1822 00125/22Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Jílová)29zN1
ZM_M - 36BJ1822 00131/22Návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Muglinov a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 37BJ1822 00127/22Návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 38BJ1822 00107/22Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Svinov a v k. ú. Nová Plesná, obec Ostrava29zN1
ZM_M - 39BJ1822 03829/21Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy31zN3
ZM_M - 40BJ1822 00129/22Návrh na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 0516/2021/ŠaS31zN3
ZM_M - 41BJ1822 00090/22Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací pro rok 2022 v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava32zN4
ZM_M - 42BJ1822 00124/22Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2022 v oblasti rodinná politika32zN4
ZM_M - 43BJ1822 00105/22Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací pro rok 2022 v oblastech sociální péče a protidrogové prevence32zN4
ZM_M - 44BJ1822 00098/22Žádost společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. na poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "Výměna odumřelých dřevin v izolačním pásu kolem ulice Plzeňská"33zN5
ZM_M - 45BJ1822 00099/22Informativní zpráva o aktuálním stavu přípravy projektu Koncertní sál a rekonstrukce Domu Kultury města Ostravy a zapojení finančních prostředku z Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu34zN6
ZM_M - 46BJ1822 00118/22Žádost společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. o odpuštění části smluvní pokuty vyplývající z porušení Smlouvy o dílo č. ev. 0353/2021/OI/VZ34zN6
ZM_M - 47BJ1822 00008/22Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 2. pololetí roku 202161zOST