Rok 2005

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 10/2005 zrušeno

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 1/2002, kterým se upravuje stání silničních motorových vozidel a vymezují oblasti města s placeným stáním

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 9/2005 zrušeno

kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 6/2005, platné, účinnost od 16.12.2005

kterým se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/1996 o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení vzniku a rozšiřování bovinní spongiformní encefalopatie

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 5/2005, platné, účinnost od 16.12.2005

kterým se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/1997 o mimořádných veterinárních opatřeních při výskytu nebezpečné nákazy - varroázy včel ze dne 25.2.1997