NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 9/2005 zrušeno

kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Rada města se usnesla dne 5.12. 2005 vydat v souladu s ustanovením § 11 odst. (1) a § 102 odst. (2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 odst. (7) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:

Čl. 1
Rozsah a způsob odstraňování závad ve schůdnosti komunikací

Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic (chodníky včetně chodníků na mostech  náměstí, pěší a obytné zóny, přechody pro pěší přes vozovky, stezky, pásy pro pěší, nástupní ostrůvky) se odstraňují v celé šířce a délce vozovky, která je určena k pohybu pro pěší.
V případě, že vrstva čerstvě napadaného sněhu bude vyšší než 20 cm, v případě souvislých námraz, oblevy, mrznoucího deště a jiné obdobné povětrnostní situace se udržují chodníky pouze v šíři nezbytně nutné, vyjma nástupišť hromadné dopravy.
Závady ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků, které vznikly náledím nebo sněhem, se odstraňují odklizením sněhu a posypáváním náledí a zbytkové vrstvy sněhu po jeho odklizení o tloušťce menší než 3 cm.
K posypávání náledí a zbytkové vrstvy sněhu po jeho odklizení se používají zdrsňující inertní materiály nebo chemické rozmrazovací prostředky. V pěších zónách je zakázáno používat škváru nebo popel.
Při odstraňování nebo alespoň zmírňování závad ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků se použije přiměřeně technologie stanovená v příloze č. 7 k vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2
Lhůty

Závady ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků způsobené povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací musí být odstraněny nebo alespoň zmírněny a schůdnost zajištěna v souladu s jejich rozdělením podle pořadí důležitosti1) takto :

a) na průjezdních úsecích silnic zařazených do

I.pořadí do 3 hodin po celých 24 hodin,

II. pořadí do 6 hodin po celých 24 hodin,

III. pořadí do 12 hodin po celých 24 hodin,

b) na místních komunikacích zařazených do

I. pořadí do 4 hodin po celých 24 hodin,

II. pořadí do 12 hodin po celých 24 hodin,

III. pořadí do 48 hodin

c) na chodnících nejpozději do 24 hodin po spadu sněhu, přičemž se
zmírňováním závad ve schůdnosti musí být započato bez zbytečných
odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Čl. 3
Sankce

Fyzické a právnické osobě může být za porušování povinností stanovených tímto nařízením uložena pokuta dle zvláštních zákonů.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 11/1997 o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

Čl. 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Ing. Aleš Zedník ,v.r.
primátor

PhDr.Ing. Jaromír Horák ,v.r.
náměstek primátora