NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 5/2005, platné, účinnost od 16.12.2005

kterým se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/1997 o mimořádných veterinárních opatřeních při výskytu nebezpečné nákazy - varroázy včel ze dne 25.2.1997

Rada města se na svém zasedání dne 15.11. 2005 usnesením č 7577/114 usnesla vydat na základě § 102 odst  2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/1997 o mimořádných veterinárních opatřeních při výskytu nebezpečné nákazy - varroázy včel ze dne 25.2.1997.

Čl. 2
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 16.12.2005.

 

Ing. Aleš Zedník, v.r.
primátor

Mgr. Mirko Jašurek, v.r.
náměstek primátora