NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 10/2005 zrušeno

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 1/2002, kterým se upravuje stání silničních motorových vozidel a vymezují oblasti města s placeným stáním

Rada města se usnesla dne 5.12. 2005 vydat v souladu s ustanovením § 11 odst. (1) a § 102 odst. (2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 odst. (7) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:

Čl.1

Nařízení města č. 1/2002, kterým se upravuje stání silničních motorových vozidel a vymezují oblasti města s placeným stáním, se mění a doplňuje takto:

a. v článku IV - Podmínky a ceny za zpoplatněné stání

odst. (2) se písm. a) a d) zrušují.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

odst. (3) se zrušuje

b) v článku VII - Závěrečná ustanovení:

odst.(2) se slova "podle tohoto nařízení města" zrušují

c) v článku VIII - Sankce

se text " Porušení povinností vyplývajících z tohoto nařízení města naplňuje skutkovou podstatu přestupku nebo správního deliktu a bude se stíhat podle zvláštních právních předpisů.8) "

nahrazuje textem " Porušení povinností vyplývajících z tohoto nařízení města může naplnit skutkovou podstatu přestupku a může se stíhat podle zvláštního právního předpisu.8) "

Čl.2

Toto nařízení města nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Ing. Aleš Zedník, v.r.
primátor

PhDr. Ing. Jaromír Horák, v.r.
náměstek primátora