NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 6/2005, platné, účinnost od 16.12.2005

kterým se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/1996 o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení vzniku a rozšiřování bovinní spongiformní encefalopatie

Rada města se na svém zasedání dne 15.11. 2005 usnesením č.7578/114 usnesla vydat na základě § 102 odst  2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/1996 Sb. o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení vzniku a rozšiřování bovinní spongiformní encefalopatie.

Čl. 2
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 16.12.2005.

 

Ing. Aleš Zedník, v.r.
primátor

Mgr. Mirko Jašurek, v.r.
náměstek primátora