Oddělení územního plánování a památkové péče

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Obecný popis

  • zajišťuje vydávání koordinovaných stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek dle § 4, odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
  • plní funkci orgánu státní správy na úseku památkové péče podle zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
  • zpracovává agendu spojenou s poskytováním neinvestičních dotací na obnovu a zachování kulturních památek.

 

Kontakty

Ing. Miroslav Křídlo, MPA
vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče