Oddělení projektů

Řeší:

Obecný popis

 • navrhuje a rozvíjí projekty a strategické cíle zaměřené na ekonomický rozvoj města a je koordinátorem pracovních týmů, které se podílí na jejich realizaci;
 • zpracovává analytické materiály k rozvojovým projektům města jako podklad pro rozhodování o dalším strategickém postupu města;
 • zajišťuje zpracování průzkumů, rozborů, podkladů a studií proveditelnosti pro přípravu a realizaci strategických projektů města;
 • vede a koordinuje práci projektových týmů a všech subjektů, zapojených do přípravy a realizace strategických projektů města;
 • odpovídá za realizaci strategických projektů města podle schváleného finančního a časového plánu;
 • jedná s investory, kteří mají zájem o účast na strategických projektech města;
 • podílí se na zpracování podkladů, informačních a propagačních materiálů města, které mají vztah ke strategickým projektům města;
 • koordinuje přípravu průmyslových zón a rozvojových lokalit v majetku statutárního města Ostrava (charakteru greenfields i brownfields);
 • spolupracuje při tvorbě návrhu rozpočtu a kapitálových výhledů statutárního města Ostravy ve vazbě na možnosti kofinancování projektů z fondů EU a z prostředků státu - ze zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu, CZECHINVEST, vybraných dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj, Státního fondu dopravní infrastruktury, regionálních zdrojů, zahraničních fondů;
 • spolupracuje se subjekty s majetkovou účastí města, tj. Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., BIC Ostrava, s.r.o. a Free Zone Ostrava, s.r.o. – např. v těchto oblastech: vyhledávání potenciálních investorů a zájemců o vstup do těchto subjektů, marketingu, v oblasti nových investic, při výměně zkušeností a kontaktů, aj.;
 • spolupracuje na podkladech pro zpracování ratingu města.

Kontakty

Ing. Lenka Labajová
pověřena zastupováním vedoucího oddělení projektů
Ing. Ladislav Bražina
manažer rozvojových zón
Ing. Jiří Cigánek
manažer projektu